Предучилищна и начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

Специална педагогика

Социална педагогика

Изобразително изкуство

Музика

Педагогика на масовата и художествена комуникация
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Физическо възпитание и спорт
 

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика

 В специалност Предучилищна и начална училищна педагогика се подготвят педагози за предучилищна и начална училищна възраст /детски градини, начални училища, специализирани и профилирани детски градини и начални училища за деца от 2 до 11 годишна възраст/ в степента бакалавър. Бакалавърът по Предучилищна и начална училищна педагогика може да заема следните длъжности: предучилищен учител; начален учител; учител-възпитател; педагог-психолог в детските градини и начални училища; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; административно-управленска длъжност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни училища. След завършването по бакалавърската степен студентите имат възможност да продължат в степента Магистър.

 

Специалност Начална училищна педагогика и чужд език

Бакалавърът по Начална училищна педагогика и чужд език има право да провежда: учебна и възпитателна дейност в началната училищна степен на средното общообразователно училище и на специализираните и профилираните училища; чуждоезиково обучение по съответен език. Завършилите бакалавърска степен по Начална училищна педагогика и чужд език могат да заемат следните длъжности: начален учител; учител по чужд език в началното училище; учител-възпитател в началното училище; възпитател в домове за деца; преподавател в детски школи; ръководител на групи с деца за извънкласна дейност; административно-управленски длъжности; научна и научно-помощна длъжност ; педагог в детски педагогически стаи; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове. Възможностите за професионална реализация се увеличават чрез модулно обучение, равностойно на степента бакалавър по SПредучилищна педагогика и чужд език и бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика. След завършването на бакалавърска степен студентите имат възможност да продължат в степента Магистър.

 

Специалност Предучилищна педагогика и чужд език

Бакалавърът по Предучилищна педагогика и чужд език организира и провежда: възпитателно взаимодействие с деца от предучилищна възраст в детски заведения /държавни, частни, специализирани и профилирани/; чуждоезиково обучение по съответен език: английски, френски, немски, испански, руски. Може да заема следните длъжности: предучилищен педагог и учител в детската градина; учител по чужд език ; педагог в детска ясла; педагог-психолог в обединено детско заведение; преподавател в центрове за работа с деца и детски школи; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; длъжност в езиковите центрове и школи, в институции за масова и художествена комуникация. Възможностите за професионална реализация се увеличават чрез модулно обучение, равностойно на степента бакалавър по Начална училищна педагогика и чужд език и бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика. След завършването на бакалавърска степен студентите имат възможност да продължат в степента Магистър.

 

Специалност Специална педагогика

В специалността Специална педагогика се подготвят педагози за работа с деца от ранна, предучилищна, начална училищна възраст и от прогимназиалния курс в специалните учебно-възпитателни и медико-социални заведения за възрастни индивиди с физически и психически нарушения. Студентите могат да изберат следните модули: Логопедия; Слуховоречева рехабилитация; Педагогика на деца с невросоматични заболявания; Педагогика на зрителнозатруднените; Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност. Бакалавърът по Специална педагогика може да заема следните длъжности: речеви терапевт при нарушение на eghjnbnrn развитие; речеви терапевт по афазиология; речеви терапевт по комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност; речеви терапевт по гласови разстройства; речеви терапевт по комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност; диагностик на развитието при слухови, речеви и комбинирани нарушения; диагностик и езиков терапевт по слухова и речева патология; диагностик на деца с интелектуална недостатъчност; педагог на деца с интелектуална недостатъчност в помощни детски градини; учител в помощно училище І-ІV клас; възпитател в помощно училище; специален педагог в социалните домове; специалист- методик за работа с лица с интелектуална недостатъчност в системата на науката и образованието, социалните грижи и здравеопазването; консултант по проблемите на умствената изостаналост; специалист в дневните центрове за децата с интелектуална недостатъчност от предучилищна, начална и горна училищна възраст и дневните центрове за възрастни с интелектуална недостатъчност; учител на зрително затруднени деца в началния курс; учител по специалните програми за зрително затруднени; ресурсен учител в системата на интегрираното обучение и ранно въздействие; учител на деца с множество увреждания; специалист по рехабилитация на възрастни зрително затруднени; учител и възпитател в предучилищните заведения в началния, средния и горния курс на болничните, санаториалните и оздравителните училища; консултант, специалист в центровете по рехабилитация и соматопедичните училища; възпитател в училища за деца с комбинирани нарушения, педагог-съветник. След завършване на бакалавърската степен студентите имат възможност да продължат в степента Магистър, която дава възможност за по-тясна специализация в отделните клонове на специалната педагогика.

 

Специалност Социална педагогика

Студентите  получават цялостна теоретическа и практическа подготовка,която им  позволява да се реализират като висококвалифицирани специалисти /на бакалавърско равнище/ по социална педагогика. В основата на тази подготовка са задълбочените знания и умения в областта на педагогиката /дидактиката, теорията на възпитанието, семейната педагогика, андрагогиката, гражданското образование, сравнителното образование, специалната педагогика и др./ и психологията /обща психология, възрастова психология, педагогическа психология, социална психология, психология на личността и др./. Важна роля за разширяване на квалификацията имат също така познанията по социология, етика, анатомия и физиология,  социална политика, социално законодателство и социална защита, професионално ориентиране и др. Социалният педагог  придобива  знания и умения в областта на аудиовизуалните и информационните технологии на обучението. Първостепенно значение има овладяването на общи и конкретни технологии за социална работа и управление на социално - педагогическите заведения; придобива специални умения за извършване  на социално-педагогическо консултиране и подпомагане; за професионално развитие на работната сила; за работа с възрастни и стари хора; за работа с лица с девиантно и деликвентно  поведение. Особено внимание се отделя на подготовката на социалните педагози и като социални работници с оглед дейността им като педагогически съветници, консултанти по училищно, семейно и професионално консултиране, отклонения в поведението и взаимоотношенията, противообществени прояви.

В личностно - професионален план у социалния педагог се формират качества и умения като:

- уважение и зачитане на човешките права и достойнства;

-          отзивчивост, емпатийност, толерантност и позитивно отношение към света и другия;

-          умения за проучване, оценка и планиране при работа със случай;

-          умения за работа с групи и общности;

- умения за управление на  конфликти;

- умения за изпълнение на различни  социални роли;

- социални и комуникативни умения.

Квалификационната характеристика определя основните изисквания към подготовката на специалисти в областта на социалната педагогика с образователно квалификационна степен бакалавър.

Студентите, завършили образователно - квалификационна степен бакалавър по социална педагогика ще се реализират като  педагогически съветници, консултанти в сферата на квалификацията и преквалификацията, социални педагози и социални работници за работа с възрастни и стари хора, възпитатели и специалисти във всички видове  институции за работа с деца,  възрастни и стари хора в системата на Образованието, труда и социалната политика, в държавни и частни институции, в различни неправителствени организации в качеството им на:

-          Консултанти и специалисти по организиране на обучението, квалификацията и преквалификацията;

-          Специалисти в отдели за "Закрила на децата" при Дирекцията за социално подпомагане

- специалисти в Бюрата по труда, по трудовото посредничество, програмите и мерките по заетостта и др.;

- педагогически съветници и консултанти;

-          възпитатели в домове и интернати, в професионални училища - интернати, в институции за работа с деца;

-          специалисти в центрове и организации за алтернативни услуги на деца и семейства;

- възпитатели в извънучилищни учреждения и центрове  за  работа с деца и младежи, в младежки центрове, в групи за самопомощ и взаимопомощ,специалисти по организация на свободното време;

- специалисти и консултанти в социално- педагогически  кабинети;

- инспектори, консултанти и обществени наставници в детски педагогически стаи и пенитенциарни заведения, в  институции предлагащи възпитателни консултации и терапевтична помощ;

-  консултанти и аниматори по социокултурна дейност в различни възрастови и етнокултурни общности;

- специалисти и консултанти  по девиантно поведение в различните структури на полицията, съда, следствието и прокуратурата, в комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

- консултанти и съветници /социални педагози/ в домове за стари хора /частни и държавни/, специалисти по психо-профилактика и социално педагогическа помощ за възрастни и стари хора, и инвалиди, социални педагози в клинични и извън клинични заведения и центрове за социални услуги и подпомагане /държавни, неправителствени   и частни/.

 

 Специалност Музика

Специалността Музика подготвя специалисти за получаване на квалификация музикален педагог, който е способен да провежда цялостен учебно- възпитателен процес по музика. Бакалавърът по Педагогика на обучението по музика може да се реализира като: музикален педагог в детските заведения, началните, средните и горните класове на СОУ; музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика /І-VІІІ клас и паралелки с профилМузика - ІХ-ХІІ клас/; музикален педагог в школи и центрове за детско музикално творчество и изкуство; музикален педагог към общински и регионални комисии по образование и култура. След завършване на бакалавърска степен студентите имат възможност да продължат в степента Магистър.

 

Специалност Изобразително изкуство

Специалността Изобразително изкуство подготвя специалисти с квалификация учител по изобразително изкуство І-ХІІ клас, който е способен да провежда цялостен учебно-възпитателен процес по изобразително изкуство. Бакалавърът по Педагогика на обучението по изобразително изкуство може да се реализира като: учител по изобразително изкуство в началните, средните и горните класове на СОУ; учител в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство; преподавател в школи и центрове за детско творчество и изкуство; специалист-методист по изобразително изкуство към общински и регионални комисии по образование и култура; специалист по изкуство и култура към общинските съвети. След завършване на бакалавърска степен студентите имат възможност да продължат в степента Магистър.

 

Специалност Педагогика на масовата и художествена комуникация

В специалност Педагогика на масовата и художествена комуникация, реализирана съвместно с Факултета по журналистика и масова комуникация, се подготвят педагози в образователно-квалификационна степен бакалавър. Специалността интегрира педагогика, медиазнание и изкуствознание. Предвижда се тези специалисти компетентно да осъществяват връзката педагогика изкуство масмедии. В процеса на обучението студентите овладяват академично знание както в областта на теорията, историята, методиката и съвременните проблеми на педагогиката, така и за спецификата на комуникацията в сферата на културата и посредством масмедиите. В практико-приложен план се очаква у студентите да се формират умения за диагностика и консултиране по актуални въпроси на организацията и управлението на образованието, прилагани чрез инструментарума на педагогиката, медиазнанието и културологията.

Резултат от академичното образование в специалността ще бъде изграждането у студентите на система от знания, умения и нагласи за задълбочено и критично осмисляне на проблемите, свързани с възпитанието и обучението на децата в информационното общество, в контекста на масовата и художествената комуникация.

Завършилите тази специалност могат професионално да се реализират в две основни сфери:

 -  като преподаватели по Медиазнание (и други сходни предмети) в средното училище, които да формират у подрастващите медийна грамотност, медийна компетентност и медийна култура,

 -  адекватни на актуалните обществени и технологични реалности в страната ни;

 -  като специалисти в областта на педагогиката и образованието в детските отдели на институциите за масова и художествена комуникация (медии и културни институции).

Освен това, бакалаврите по Педагогика на масовата и художествена комуникация могат да заемат следните длъжности:

консултант-експерт в културни и масовокомуникационни институции, в които се работи с деца;

ръководител и преподавател в културни и медийни центрове за деца, детски школи и групи за извънкласна дейност;

консултант-експерт в изследователски и прогностични агенции и центрове по въпросите на педагогиката и образованието;

конкурсна административно-управленска длъжност;

конкурсна научна и научнопомощна длъжност.

Специализираната подготовка на студентите в специалност Педагогика на масовата и художествената комуникация повишава тяхната конкурентоспособност при професионалната реализация на педагогическите кадри в медиите и културните институции.

Приемът на студенти в специалността се осъществява след успешно полагане на кандидат-студентски конкурсен изпит по чужд език − английски, френски, немски, испански или руски − и съответно класиране.

Формата на обучение е редовна.

Срок на обучение 8 семестъра (4 учебни години).

Хорариум 3000 учебни часа (240 кредита)

След успешното завършване на обучението си студентите получават диплом за бакалавър по педагогика на масовата и художествената комуникация

 
 
Специалност "Физическо възпитание и спорт"

От уч. 2009/2010 г. започва да функционира нова за факултета специалност Физическо възпитание и спорт в професионално направление Педагогика на обучението, в която се подготвят педагози за всички степени на средното образование. Завършилият бакалавърска степен има право да работи като: учител по физическо възпитание и спорт в различните степени на образователната система в Република България, инструктор по различни спортове, организационен работник в областта на физическото възпитание и спорта, възпитател в домове за деца, преподавател в детски школи, ръководител на групи с ученици за извънкласна дейност, консултант-експерт в институции, в които се работи с деца и ученици, консултант и сътрудник в масмедиите, научен работник, мениджър в областта на образованието и спорта.

Бакалавърът по Физическо възпитание и спорт получава академична подготовка в областта на педагогическите, психологическите, медико-биологичните и други базисни за специалността дисциплини. Специализираната академична подготовка включва придобиване на знания и умения в дисциплини, пряко свързани с физическото възпитание и спорта.

Получилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си за придобиване на магистърска степен и в други програми на Софийския университет и други висши училища у нас и в чужбина. 

Конкретната приемна процедура за специалността предвижда кандидатстудентски изпит или матура по Български език и литература или История на България, или География на България или Биология, а от дипломата балообразуващи оценки ще бъдат Физическо възпитание и Български език и литература.