СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ

Членове Администриране

ОСНОВАВАНЕ

Катедрата по специална педагогика и логопедия е формирана през учебната 1983/1984 г. с първоначално наименование Катедра по дефектология.

От 1993 г. тя се назовава Катедра по специална педагогика, а от 2013 г. – Катедра по специална педагогика и логопедия.

 

ОСНОВАТЕЛИ

Катедрата по дефектология, заедно с катедрите по Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика, стои в основата на новосъздадения Факултет за начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1984 г.

Първият ръководител на катедрата в периода 1984 – 1988 г. е проф. д-р Стефан Мутафов, дмн. Д-р Стефан Мутафов е известен български лекар, учен и професор по дефектология в СУ „Св. Кл. Охридски”, професор по антропология в БАН и професор по неврология в МА София. Следващият ръководител на катедрата е проф. д-р Георги Ангушев, който е и Декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика /1989 – 1992/. Другите ръководители са: доц. д-р Владимир Радулов /1993 – 1995/, доц. д-р Ваня Матанова /1995 – 2000/, доц. д-р Катерина Караджова /2001 – 2011/, доц. д-р Ивайло Петров /2011-2015/ и проф. дпн Цветанка Ценова /от 2015 г./. 

През годините в катедрата работят известни български преподаватели и учени: проф. Георги Ангушев, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Ангелина Балтаджиева, проф. дпн Владимир Радулов и редица други специалисти, които стоят в основата на по-късно създадената Катедра по социална педагогика и социално дело във ФНПП.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Първоначално в катедрата има единна специалност „Специална педагогика“, а по-късно тя е обособена в пет самостоятелни специализации /модули/:

·        Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

·        Педагогика на деца със зрителни нарушения

·        Слухово-речева рехабилитация

·        Педагогика на деца с нервно-соматични заболявания

·        Логопедия

От 2002 г. логопедията се обособява като самостоятелна специалност.

В края на 2010 г. бакалавърските специалностите са три:

·        Специална педагогика с три модула - Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Педагогика на зрително затруднени и Слухово-речева рехабилитация.

·        Логопедия

·        Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

·        В катедрата се обучават студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и в ОНС „доктор“.

От 2016 г. отново „Специална педагогика“ е единна специалност, без модули.

В катедрата понастоящем се обучават студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и в ОНС „доктор“. Извършва се и обучение под формата на следдипломна квалификация. От 2013 г. катедрата предлага две бакалавърски специалности:

-        Специална педагогика – редовно и задочно обучение

-        Логопедия – редовно обучение

Магистърските програми през учебната 2017/2018 г. са следните:

·        Специална педагогика /задочно обучение - за завършили други специалности/.

·        Специална педагогика /редовно обучение - за други педагогически специалности /.

·        Специална педагогика / редовно - за други педагогически специалности на английски език/.

·        Ерготерапия за деца и лица с нарушения /задочно/.

·        Логопедия – комуникативни нарушения в развитието /редовно - за бакалаври по логопедия/.

·        Логопедия /редовно и задочно - за българи, завършили други специалности/.

·        Логопедия /редовно - за чужденци, завършили други специалности/.

·        Слухо-речева рехабилитация /редовно/

В катедрата по Специална педагогика и Логопедия през уч. 2017/2018 г. на английски и на

български език, в редовна и задочна форма,  се обучават над 50 докторанти в Професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика) и 1. 2. Педагогика (Логопедия).