УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Такса за правоучастие в конференцията: 50 лева.

Изпратете Вашите предложения за участие на Е-mail адрес: konfsocped@fnpp.uni-sofia.bg, в срок до 30 септември 2006 г.

Предложенията трябва да са на български (или английски) език в електронен формат (прикачен към Е-mail Microsoft Word файл) и да включват следната информация:

  1. Заглавие (не по-дълго от 14 думи);
  2. Научно направление (история, теория или практика);
  3. Трите имена на автора (авторите);
  4. Информация за авторите (научна степен, звание, месторабота);
  5. Е-mail адрес и телефон за контакт;
  6. Резюме на доклада (в рамките на 250-300 думи);
  7. Необходимост от техническо осигуряване на презентацията (мултимедиен проектор, шрайбпроектор, видео-плеър и др. п.) – моля конкретизирайте.

Основните критерии за оценка на постъпилите предложения са, както следва:

·    Актуалност на проблема;

·    Степен на съответствие с темата на конференцията;

·    Степен на авторския принос по очертаната проблематика;

·    Степен на съответствие между обхвата на избраната тема и времевите ограничения на представянето й (20 минути презентация и 10 минути дискусия);

До 15 октомври 2006 г. всички автори, подали предложения за участие, ще бъдат уведомени за това, дали техните предложения са приети за участие в конференцията. Докладите, одобрени за участие в конференцията, ще бъдат издадени в пълен текст в сборник с материалите от конференцията. Изискванията за тяхното оформление и сроковете за представянето им ще бъдат предоставени на авторите заедно с писмото за тяхното одобрение.

 

 

                      С пожелание за успешна работа:

 

  Ръководител катедра:

                                                                                 /проф. дпн Клавдия Сапунджиева/

 

 Декан на ФНПП:

                                                                               /доц. д-р Божидар Ангелов/