Социална педагогика и социално дело

Информация Администриране
  1. Проф. дпн Клавдия Сапунджиева – теория на възпитанието, семейна педагогика, социално-педагогическа работа със семейството; театър и комуникация; теория и история на художественото образование;
  2. проф. дпн Николай Попов – сравнително образование;
  3. проф. д-р Нели Петрова – основи на социалната работа, методи на социалната работа; социално-педагогическа работа с правонарушители;
  4. проф. д-р Нели Бояджиева – теория на възпитанието, теория и методика на социално-педагогическото консултиране и съветване; педагогика на свободното време; теория и история на художественото образование;
  5. проф. д-р Цецка Коларова – правна защита на детето и личността; гражданско образование; социално законодателство и социална защита;
  6. Доц. д-р Коста Герджиков – дидактика; дидактология, герагогика;
  7. Доц. д-р Стефан Семков – история на педагогиката и българското образование; история на социално-педагогическите учения;
  8. Доц. д-р Марина Пиронкова - история на педагогиката и българското образование; история на социално-педагогическите учения;
  9. гл. ас. д-р Александър Ранев – теория на възпитанието; дидактика; основи на педагогиката;
  10. гл. ас. д-р Цветослав Николов - теория на възпитанието; дидактика; основи на педагогиката;
  11. ас. Христо Монов – педагогическа психология; обща психология;
  12. Антоанета Ананиева – Георгиева – инспектор Учебна дейност катедра Социална педагогика и социално дело