В КАЛЕНДАРА НА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ФНПП
ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ - 2013

Във връзка с Патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски”, по инициатива на катедра Начална училищна педагогика се организира втори за Факултета по начална и предучилищна педагогика Студентски научен форум.                

Форумът протече паралелно в две секции в две учебни зали: зала 313 и зала 301 на 22.11.2013 г. от 9.00 до 14.00 часа

В него взеха участие 36 студенти от бакалавърска и магистърска степен и 11 преподаватели . На Форума бяха представени общо  21 доклада и презентации. Разработките бяха индивидуални, колективни или съвместни (между студенти и преподаватели). В тазгодишния Студентски научен форум се включиха студенти  от всички катедри на ФНПП.

Материалите от форума са отпечатани в сборник на електронен носител. Сборникът ще бъде на разположение в библиотеката на Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Официалното откриване на Студентския научен форум бе в зала 313 от 9.00 часа на 22 ноември 2012 година. Форумът бе открит от Декана на ФНПП проф. д-р Димитър Гюров.

На Форума присъстваха преподаватели и студенти от ФНПП, които проявяват интерес към студентските научни изяви.

                                                                                             

                                                                   гл. ас. Габриела Кирова

                 (научен секретар на катедра НУП – организатор на форума)

 

 

 

Материали: