ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017/2018

 

БАКАЛАВРИ

МАГИСТРИ

Предучилищна и начална училищна педагогика

Редовно обучение

Задочно обучение

Спортни дейности и туризъм

 

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

Специална педагогика

Редовно обучение

Задочно обучение

Социална педагогика - Редовно, Задочно, Държавна практика

Изобразително изкуство

Графичен дизайн

Музика

Музикални мултимедийни технологии и тонрежисура

Логопедия

Педагогика на масовата и художествена комуникация

 

Медийна педагогика и художествена комуникация

 

Физическо възпитание И СПОРТ

 

 
Сесия за студенти, неположили всички семектриални изпити: последен курс на обучение - май 2018 г.