ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. март 2015 г.

 ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН магистър 

 

Писмен държавен изпит 18 март 2015 г., 730 часа

 Защити на дипломни работи 18 март 2015 г.

Графикът за защитите на дипломни работи се обявява от съответните катедри.

  

КОНСПЕКТИ:

 

 

Срок за подаване на молби за държавна изпитна сесия - от 04.03.2015 г. до 12.03.2015 г.

Краен срок за предаване на дипломните работи в съответната катедра за рецензиране 09.03.2015 г.