ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. юни 2015 г.

Образователно-квалификационна степен
Магистър и Бакалавър

 

 19 юни 2015 г. защити на дипломни работи за ОКС Магистър  - 900 ч.

 17 юни 2015 г. писмен държавен изпит по специалността за ОКС Бакалавър - 720 ч.

 18 юни 2015 г. писмен държавен изпит по специалността за ОКС Магистър и писмен държавен изпит по чужд език за ОКС Бакалавър - 720 ч.

 19 юни 2015 г. устен държавен изпит за специалност Изобразително изкуство и Музика ОКС Бакалавър - 900 ч.

  

Графикът за устния държавен изпит и защитите на дипломни работи се обявява от съответните катедри.

  

КОНСПЕКТИ:

 

Срок за подаване на молби за допускане до държавна сесия 26.05 5.06.2015 г.

Молби за допускане извън посочения срок няма да се приемат.

Дипломните работи се представят в катедрите в същия срок.