ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – м. юни 2018 г.

Образователно-квалификационна степен Магистър и Бакалавър

18 юни 2018 г. – държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/

 

19 юни 2018 г. – писмен държавен изпит по специалността за ОКС Бакалавър, 7,20 ч.

 

20 юни 2018 г. – писмен държавен изпит по специалността за ОКС Магистър и

                                  писмен държавен изпит по чужд език за ОКС Бакалавър, 7,20 ч.

 

20 и 21 юни 2018 г. – защити на дипломни работи за ОКС Магистър, 9,00 ч.

 

20 и 21 юни 2018 г. – устен държавен изпит за специалност „Изобразително изкуство“

и „Музика“ – ОКС Бакалавър, 9,00 ч.

 

Графикът за устния държавен изпит и защитите на дипломни работи се обявява от съответните катедри.

 

Срок за подаване на молби за допускане до държавна сесия – 4.06 – 11.06.2018 г.

Към молбите се прилага снимка, надписана с трите имена и факултетен номер.

Молби за допускане извън посочения срок няма да се приемат.

 

Дипломните работи се представят в катедрите в същия срок.