ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2018 Г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“МАГИСТЪР”

 

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 26 март 2018 г.

 

Защити на дипломни работи 28 март 2018 г.

по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 28 март 2018 г., 7,20 ч.

 

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия - от 12.03.2018 г. до 19.03.2018 г. Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена, ЕГН и факултетен номер.

 

В същия срок се представят и дипломните работи в съответната катедра за рецензиране.