ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – октомври 2017 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

И ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Писмен държавен изпит по специалността

11 октомври 2017 г. , 7,20 часа

Писмен държавен изпит по чужд език –

12 октомври 2017 г., 8,30 ч.

Устен държавен изпит и Защити на дипломни работи

11 и 12 октомври 2017 г., 9,00 ч. по график, определен от катедрите.

Държавен практико-приложен изпит за магистърски програми: „Начална училищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 5 октомври 2017 г., 9,00 часа и

„Начална училищна педагогика“ /за завършили други специалности/-

6 октомври 2017 г., 9,00 часа

„Предучилищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска правоспособност и за завършили други специалности/ - 5 октомври 2017 г., 9,00 часа

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия

от 18.9.2017 г. до 29.9.2017 г. вкл.

В същия срок в катедрите се представят и дипломните работи.