ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - октомври 2016 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” И ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Писмен държавен изпит по специалността -

11      октомври 2016 г., 7,20 часа

Писмен държавен изпит по чужд език -

12     октомври 2016 г., 8,30 ч.

Устен държавен изпит и Защити на дипломни работи -

11 и 12 октомври 2016 г., 9,00 ч. по график, определен от катедрите.

Държавен практико-приложен изпит за магистърски програми

„Начална училищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска

правоспособност/ - 6 октомври 2016 г., 9,00 часа и

„Начална училищна педагогика“ /за завършили други специалности/-

7 октомври 2016 г., 9,00 часа

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия от 19.9.2016 г. до 30.9.2016 г. вкл. В същия срок в катедрите се представят и дипломните работи.