ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2016 Г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“МАГИСТЪР”

 

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 15 март 2016 г.

 

Защити на дипломни работи 16 и 17 март 2016 г.

по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит – 16 март 2016 г., 7,20 ч.

 

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия - от 29.02.2016 г. до 9.03.2016 г. Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.

 

В същия срок се представят и дипломните работи в съответната катедра за рецензиране.