СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
(неспециалисти)

Катедра „Социална педагогика и социално дело” при ФНПП

организира

Курс за следдипломна квалификация

Форма на обучение: задочно

Срок на обучение:  6 месеца

 

Курсът е адресиран към хора от различни професии - учители, педагози, психолози, богослови, филолози, културолози, социолози и други представители на хуманитарните, социалните и точните науки, обществено здраве и др. Целта е осъществяване на общотеоретична и специална подготовка по социална педагогика и основи на практически умения за работа с индивиди и групи. Това се постига както чрез теоретична подготовка (лекции), така и чрез практически занятия (семинари и тренинги). Предвидени са базови социално-педагогически и психологически познания и умения, специализирана подготовка за социална работа с личности и семейства, минимум три избираеми курса както и практикум в различни социално-педагогически институции.

Обучението се осъществява в рамките на шест месеца и е насочено към подготовка за осъществяване на социално-възпитателната и превантивна работа и социално-педагогически услуги. Завършилите успешно курса получават свидетелство и могат да се реализират като социални работници, педагогически съветници в училище, в неправителствения сектор, както и в по-широката социална сфера - като аниматори, фирмени консултанти и специалисти за работа с хора.

Предвижда се курсът да започне в началото на 2013 г. веднага след набирането на необходимия брой курсисти.