Разработване на образователни проекти

 

За обучение в следдипломна квалификация -  РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ  могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи педагогическа правоспособност,

б) студенти от всички специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с провеждане на групова дискусия и получаване на удостоверение за завършен курс: РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Завършилите СДК - РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ще обогатят професионалната си компетентност с практически умения за специфични особености при разработване на успешни образователни проекти планиране на дейности, технически параметри за оформление на проектното предложение, координиране на дейностите и отчитане на резултатите.

СДК РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ се реализира в очно-задочна форма на обучение в един семестър.