КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

 

Курс за следдипломна квалификация

Форма на обучение: задочно

Срок на обучение:  6 месеца

Курсът е насочен към подготовката на учители, директори, педагогически съветници, помагащи специалисти и работещите в институции и услуги за деца, за работа в рискови условия и кризи за справяне с негативните емоционални феномени и състояния като тревожност, страх, фрустрация, поведенчески нарушения и дистрес, възникващи при критични събития, като бедствия, аварии, катастрофи и прояви на стрес.

Обучението се осъществява в рамките на един семестър и е насочено към начините за оказване на спешна психологическа помощ и подготовка за социално-педагогически и психологически терапевтични практики.