Съвременен образователен софтуер за деца и ученици

За обучение в следдипломна квалификация Съвременен образователен софтуер за деца и ученици  могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи учителска правоспособност със степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър.

б) студенти от всички педагогически специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с получаването на удостоверение за завършен квалификационен курс.

Завършилите СДК-НУП - Съвременен образователен софтуер за деца и ученици   се запознават с най-новите възможности на съвременния образователен софтуер и повишават компетенциите си за работа в сферата на началното образование.

 

СДК Съвременен образователен софтуер за деца и ученици се реализира в задочна форма на обучение в рамките на един семестър.