Модулно обучение по физическо възпитание и спорт

 

За обучение в следдипломна квалификация - МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ могат да кандидатстват завършили педагогически специалности или имащи педагогическа правоспособност,

Курсът СДК завършва с участие в дискусия и получаване на удостоверение за завършен курс.

Завършилите СДК - МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ повишават квалификацията си по физическо възпитание и спорт и придобиват умения за планиране, организиране и провеждане на часовете за модулно обучение по физическо възпитание и спорт.

СДК - МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ се реализира в очно-задочна форма на обучение в един семестър.