Европейска политика концепции за реализиране на мултилатерални проекти

 

За обучение в следдипломна квалификация - Начална училищна педагогика -  ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА КОНЦЕПЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ПРОЕКТИ могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи педагогическа правоспособност,

б) студенти от всички специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с разработването на курсов проект и получаването на свидетелство за професионална квалификация начален учител.

Завършилите СДК-НУП - ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА КОНЦЕПЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ПРОЕКТИ могат да се реализират в сферата на началното образование като учители или възпитатели в държавни и частни училища, почасово гледане на деца, аниматори в детски развлекателни и образователни центрове, школи и форми на занимания на ученици по интереси и др.

СДК Начална училищна педагогика - ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА КОНЦЕПЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ПРОЕКТИ се реализира в очно-задочна форма на обучение в един семестър.