Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън

 

 

 

За обучение в следдипломна квалификация Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън  могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи учителска правоспособност със степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър.

б) студенти от всички педагогически специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с получаването на удостоверение за завършен квалификационен курс.

Завършилите СДК Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън се запознават с най-новите възможности на съвременния образователен софтуер за деца и повишават компетенциите си за работа в сферата на образованието.

СДК Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън се реализира в задочна форма на обучение в рамките на един семестър.