Екологично образование в началното училище

 

За обучение в следдипломна квалификация  ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ -   могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи педагогическа правоспособност,

б) студенти от всички специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с провеждане на групова дискусия и получаване на удостоверение за завършен курс: ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Завършилите СДК- ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - ще обогатят професионалната си компетентност с практически умения и

могат да се реализират като: начални учители, ръководители на извънучилищни форми на обучение с деца от началното училище, организатори на модулно обучение по физическо възпитание и спорт, педагози-аниматори в туристически фирми, школи, клубове, хотелски комплекси, търговски центрове и зоопаркове, организатори на отдиха на учениците към правителствени и неправителствени организации, консултанти и водещи на телевизионни и радиопредавания за деца, оператор база данни по образователна тематика към блог сайтове, длъжности, свързани с научно-изследователска дейност по посоченото направление.

 СДК  ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ  се реализира в очно-задочна форма на обучение в един семестър.