Курс за следдипломна квалификация

  

Терапевтични практики при аутизъм

 

Контакти :

г-жа Лора Чорбаджийска, Деканат на Факултета по начална и предучилищна педагогика, тел. 02/9706-203, 872-05-61,
                            sdk_fnpp@fnpp.uni-sofia.bg ;

г-жа Цветанка Панова, Ръководител с-р СДК на СУ Св. Кл. Охридски, Ректорат, 214 каб., тел. 02/9308-548, 846-35-46,
                          
tz_panova@fmi.uni-sofia.bg .

 

Описание на курса:

Курсът се предлага в отговор на обществената потребност от специалисти, профилирани в терапията на аутизма. Техният брой е крайно недостатъчен в България предвид високата разпространеност на аутистичния синдром. Целта на курса е да се обучат специалисти с холистичен терапевтичен /параклиничен/ подход към нарушенията от аутистичния спектър, способни да прилагат съвременна, досега недостатъчно усвоена у нас система от специализирани терапевтични методи.

Обучението обхваща два лекционни курса и тринадесет дисциплини с практическа насоченост, които се провеждат под формата на семинар-практикуми. В тези практикуми преподавателят запознава курсистите със съдържанието на дисциплината, предлага свързани с него материали, извършва преки демонстрации, обсъжда с курсистите това, с което са били запознати и са наблюдавали, дава им възможност да апробират овладяни от тях техники. Подготовката по двете теоретични дисциплини се проверява с реферат, а по останалите - с курсова работа, и се оценява с оценка, формулирана с да и не. Следдипломната квалификация завършва до един месец след приключването на обучението с изработване от курсистите на програма за комплексна терапия при аутизъм по указания на ръководителя на следдипломната квалификация, която се дискутира и защитава пред курса. Курсистите получават от СУ сертификат, доказващ придобитата от тях квалификация.

 

Целева група:

В тази следдипломна квалификация могат да се обучават както теоретично подготвени бакалаври и магистри по определени специалности /логопедия, специална педагогика, психология, социална педагогика и социални дейности/, така и специалисти с хуманитарно образование, а също и родители на деца с аутизъм, независимо от образованието им, които желаят да бъдат подходящо обучени, за да подпомагат развитието на своите деца.

 

Начин на провеждане:

Предлага се гъвкава организация на обучението в съботно-неделен график, при който то може да се реализира в рамките на 2,5-3 месеца. Оптималният брой обучаеми в курс е 12 15 души. Желаещите над тази бройка имат възможност да се записват в следващия цикъл, който може да стартира веднага след приключването на предходния.

 

Място на провеждане:

Обучението ще се провежда в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика ул. Шипченски проход 69 А.

 

Цена:

Цената на курса е 800 лв.

 

Новост при провеждането на курса!

За курсистите от провинцията се предлага и нощувка на преференциални цени в хотела на Департамента за езиково обучение (бивш ИЧС), намиращ сe в непосредствена близост до Факултета по начална и предучилищна педагогика, на ул. Коста Лулчев № 27. Цената на нощувка на легло в двойна стая е 10 лв.