РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

     

Начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика

/за завършили специалности с учителска правоспособност/

I семестър
Разпределение по групи

 

Предучилищна и начална училищна педагогика
/
след професионален бакалавър/
)
II
семестър

IV семестър

V семестър

 

 

 

Педагогика на масовата и художествена комуникация

I курс I семестър - съобщение

 

Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

II курс III семестър

I курс I семестър

 

 

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

II семестър, III семестър

 

Предучилищна педагогика - I курс

/за завършили специалности с учителска правоспособност /

 

Предучилищна педагогика - I курс

/за завършили други специалности/

 

 

Предучилищна педагогика - II курс

/за завършили други специалности /

 

 

Специална педагогика

 

Специална педагогика (неспециалисти)

Специална педагогика (Ерготерапия за ДВН)

 

Специална педагогика

Специална педагогика

 

Специална педагогика (Ерготерапия за ДВН)

 

Социална педагогика И СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Мениджмънт на социално - педагогическите дейности

 

Консултиране и социално-педагогическа помощ за семействата

 

Социална педагогика И СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Мениджмънт на социално – педагогическите дейности

 

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители
I семестър, III семестър

 

Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

 

изобразително изкуство

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

 

Рекламен дизайн и педагогика

 
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графичен дизайн
 

музика

Музикални компютърни технологии и тонрежисура

 

Музикална педагогика

музика

Музикални и мултимедийни технологии

Логопедия

Логопедия

Комуникативни нарушения на развитието -

Логопедия

Логопедия

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Спортни дейности и туризъм