Зала 400 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Теория и методика на соц.-педаг. консулт. и съветване (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 400
 
 
 

1 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 400
ПНУП,II курс,III сем.
2гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително образование (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
1 гр./ 2 гр. Соц. раб. с възр. и хора с увреждания(Сем.упр.) - от 8 30 до 10 00 ч.
Соц. п-ка,III курс,V сем.
х.пр. д-р Хр. Христова
Зала 400
Дидактика на математиката I част (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Педагогика свободното време (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 400
Соц. работа с възрастни и хора с увреждания (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
х.пр. д-р Хр. Христова
Зала 400

2 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 400
ПНУП,II курс,III сем.
1гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 514
Дидактика на математиката I част (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнително образование (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика на физическото възпитание и спорта(лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Нарушение на ученето
Спец.педаг.,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 400
ИД-Начална училищна педагогика (15 ч. лекции и 15 ч. сем. упр.)
ФВС,III курс,V сем.
ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД - Занимателни и туристически игри за учениците от І - ІV клас
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции и сем. упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION