Членове

Учебни планове

ПУПЧЕ    ПНУП

Учебни програми

Проф. д-р Божидар Ангелов-ръководител

Здравка Янкова – инспектор

 

Преподаватели от катедра „Предучилищна педагогика” –

 основни дисциплини в бакалавърска степен

1. Проф. д-р Божидар Ангелов:

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта

Модели и механизми на взаимодействието „дете-масова комуникация”

Изследване на детската аудитория и публика

2. Проф. д-р  Димитър Гюров

Педагогика на взаимодействието „дете-среда”

Предучилищна педагогика

Въвеждане в специалността

Образователни технологии в предучилищна възраст

3. Проф. д-р Мария Баева

Предучилищна педагогика

Педагогика на конструирането и детския труд

4.Проф. д-р Весела Гюрова

Предучилищна педагогика

Педагогически технологии на игровото взаимодействие

Психолого-педагогически изисквания към дизайна за деца

5. Проф. д-р Лучия Малинова

Педагогика на естетико-художествената култура

Основи на изобразителната грамотност с дидактика

6.Доц. д-р Тодорка Велинова

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи

7.Доц. д-р Любослава Пенева

Педагогика на ранното детство

8.Доц. д-р Радослав Пенев

Теория и технология на семейното възпитание

Предучилищна педагогика

9.Доц. д-р Вероника Вълканова

Психолого-педагогически основи на информационната култура

Педагогика на конструирането и детския труд

Въвеждане в специалността /спец. ПМХК/

10.Гл. ас. д-р Розалина Енгелс

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта  - упражнени

Предучилищна педагогика - упражнения

11.доц. д-р. Екатерина Софрониева

Практически английски език

Методика на обучението по чужд език - упражнения

12.Гл. ас. д-р Лора Спиридонова

Предучилищна педагогика - упражнения

Педагогически технологии на игровото взаимодействие - упражнения

Педагогика на взаимодействието „дете-среда” - упражнения

13.Ас. Гергана Михайлова-Недкова

Педагогика на естетико-художествената култура - упражнения

Основи на изобразителната грамотност с дидактика - упражнения

14.Ас.Магдалена Гюрова-Стоянова

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта - упражнения

Педагогика на взаимодействието „дете-среда” – упражнения

Предучирлищна педагогика - упржнения

15.Ас. Галина Георгиева

Педагогика на конструирането и детския труд - упражнения

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи – упражнения