Предучилищна и медийна педагогика

 

Състав:

Проф. д-р Божидар Ангелов - ръководител

Кабинет 501                      сл. тел. 02 9706 217

Емилия Вълчева – инспектор

Кабинет 502                     сл. тел. 02 9706 215 

Преподаватели: основни дисциплини в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“; контакти.

1. Проф. д-р Божидар Ангелов

- Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.

- Медийна педагогика.

- Модели и механизми на взаимодействието “дете – масова комуникация”.

Кабинет 501                     сл. тел. 02 9706 217     

2. Проф. д-р Мария Баева

- Предучилищна педагогика.

- Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности.

- Психолого-педагогически основи на информационната култура.

Кабинет 508                        сл. тел. 02 9706 219

3. Проф. д-р Весела Гюрова

- Предучилищна педагогика.

- Педагогически технологии на игровото взаимодействие.

- Образователни технологии в предучилищна възраст.

Кабинет 507                       сл. тел. 02 9706 221

4. Проф. д-р Лучия Малинова

- Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.

- Дидактика на изобразителното изкуство.

- Модели и механизми на взаимодействието „дете – изкуство“.

Кабинет 509                      сл. тел. 02 9706 220

5. Проф. д-р Любослава Пенева

- Педагогика на ранното детство.

- Приемственост в образователните структури в периода на детството.

- Стандарти за ранно детско развитие и образование.

Кабинет 510                   сл. тел. 02 9706 216

6. Проф. дн Радослав Пенев

- Теория и технология на семейното възпитание в детството.

- Предучилищна педагогика.

- Феноменът „агресия“ в детството.

- Педагогическо образование на родителите.

Кабинет 507                  сл. тел. 02 9706 221

7. Доц. д-р Розалина Енгелс - Критидис

- Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.

- Предучилищна педагогика.

- Изследователски технологии в предучилищното образование.

- Сравнително предучилищно образование.

Кабинет 503                     сл. тел. 02 9706 271

8. Доц. д-р Екатерина Софрониева

- Чужд език – практически курс.

- Методика на обучението по чужд език.

Кабинет 511                   сл. тел. 02 9706 218

9. Доц. д-р Данаил Данов

- Медиазнание.

- Медийна педагогика.

- Психолого-педагогически основи на информационната култура.

- Журналистически жанрове и формати.

Кабинет 511                   сл. тел. 02 9706 218

10. Гл. ас. д-р Лора Спиридонова

- Предучилищна педагогика.

- Педагогически технологии на игровото взаимодействие.

- Интеркултурно образование.

Кабинет 507                    сл. тел. 02 9706 221

11. Гл. ас. д-р Галина Георгиева

- Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности.

- Педагогика на математиката в предучилищна възраст.

Кабинет 508                    сл. тел. 02 9706 219

12. Гл. ас. д-р Тодор Петев

- Теория на масовата комуникация.

- Мениджмънт на културата и образованието.

Кабинет 511                    сл. тел. 02 9706 218

13. Гл. ас. д-р Милка Терзийска

- История на педагогиката и българското образование.

- История на детството

- Психолого-педагогически основи на информационната култура.

Кабинет  315                   сл. тел.  029706279

14. Ас. д-р Магдалена Гюрова-Стоянова

- Педагогика на взаимодействието „дете-среда”.  

- Предучилищна педагогика.

Кабинет 507                    сл. тел. 02 9706 221

15. Ас. Гергана Михайлова-Недкова

- Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.

- Дидактика на изобразителното изкуство.

Кабинет 509                   сл. тел. 02 9706 220

16. Ас. Христина Белева

- Чужд език – практически курс.

Кабинет 511                   сл. тел. 02 9706 218

17. Ас. Гергана Минковска

- Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст.

- Аеробика.

Кабинет 503                   сл. тел. 02 9706 271

18. Ас. Светослав Кодинов

- Чужд език – практически курс.

Кабинет 511                  сл. тел. 02 9706 218