Членове

Учебни планове

ПУПЧЕ    ПНУП

Учебни програми

Специалност: Предучилищна педагогика и чужд език

 образователно-квалификационна степен: Бакалавър

 форма на обучение: редовно

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът в специалността се осъществява по избор - изпит или матура с коефициент 3 по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански или руски)  и съответното класиране по бал, включващо оценката по български език и литература от дипломата за средно образование.

цели

Образователни

Осигуряване на академична подготовка в интердисциплинарната област на предучилищното образование и чуждоезиковото обучение.

Професионални

Подготовка на високо квалифицирани специалисти по предучилищна педагогика и чужд език в съответствие с държавните изисквания и световните стандарти.

Възможности за реализация и за последващо развитие

Студентите, завършили образователно-квалификационната степен “бакалавър”, могат да продължат обучението си в широк спектър магистърски програми или успешно да се реализират в системата на предучилищното образование като педагози и/или учители по чужд език.

 

Учебен план

разпределение на дисциплините по години и кредитната им  натовареност (60 кредита за една учебна година); характер на дисциплините (задължителни, избираеми).

Първа година

Първи семестър

Втори семестър

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

 

Въвеждане в специалността

1

З

Предучилищна педагогика

5

З

Философия

2

З

Педагогика на ранното детство

5

З

Съвременен български език

4

З

Хигиена и здравно възпитание

2

З

Предучилищна педагогика

5

З

Чуждестранна литература за деца

4

З

Основи на педагогиката

4

З

Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст

2

З

Обща психология

2

З

Чужд език – практически курс

8

З

Сравнително образование

2

З

Хоспитиране - I

1

З

Чужд език – практически курс

10

З

ЗИД

3

И

*Вид дисциплини: З – задължителна; И –избираема ;

* Студентът е длъжен индивидуално да подбира избираемите дисциплини (от II до VII семестър по една), така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.

 

Втора година

Трети семестър

Четвърти семестър

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

История на педагогиката и българското образование

4

З

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта

5

З

Педагогика на ранното детство

3

З

Педагогически технологии на игровото взаимодействие

5

З

Основи на началната училищна педагогика

2

З

Теория и технология на семейното възпитание

3

З

Възрастова психология

3

З

Педагогика на двигателната култура

6

З

Педагогическа психология

2

З

Чужд език – практически курс

8

З

Основи на природознанието

3

З

Хоспитиране - II

1

З

Чужд език – практически курс

10

З

ЗИД

3

И

ЗИД

3

И

 

 

 

 

Трета година

Пети семестър

Шести семестър

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта

3

З

Педагогика на естетико-художествената култура

3

З

Педагогически технологии на игровото взаимодействие

3

З

Педагогика на взаимодействието

“дете-среда”

3

З

Педагогика на естетико-художествената култура

5

З

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи

3

З

Педагогика на взаимодействието

“дете-среда”

5

З

Педагогика на конструирането и детския труд

5

З

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи

5

З

Приложни техники за детско творчество - изобразителни

1

З

Чужд език-практически курс

5

З

Приложни техники за детско творчество - конструктивни

1

З

Хоспитиране - III

1

З

Фолклористика

2

З

ЗИД

3

И

Езикознание

4

З

 

 

 

Специална педагогика

2

З

 

 

 

Чужд език – практически курс

3

З

 

 

 

ЗИД

3

И

Четвърта година

Седми семестър

Осми семестър

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Педагогика на конструирането и детския труд

3

З

 

 

 

Българска литература за деца

4

З

 

 

 

Психолого-педагогически основи на информационната култура

3

З

 

 

 

Аудиовизуални и информационни технологии в обучението

2

З

 

 

 

Педагогическа диагностика

2

З

 

 

 

Методика на обучението по чужд език

5

З

 

 

 

Техника на говора и театралното изкуство

3

З

 

 

 

Приложни техники за детско творчество – ЕТМ и солфеж

1

З

 

 

 

Хоспитиране - IV

1

З

 

 

 

Текуща педагогическа практика

3

З

 

 

 

ЗИД

3

И

 

 

 

 

Забележки:

1.     Задължително избираемите дисциплини се актуализират за всеки семестър, по решение на катедра “Предучилищна педагогика”.

2.     В рамките на осми семестър за 12 седмици студентите провеждат задължителна преддипломна педагогическа практика в детска градина и нямат аудиторна заетост.

 

Методи на оценяването на знанията

За оценяване на знанията и уменията по отделните дисциплини се формира сумарна оценка, както следва:

1.     Устно събеседване - 20 %

2.     Писмен изпит (тест, есе, реферат и др.) – 50 %

3.     Оценка на практическите умения – 30 %

 

Техническо оборудване на специалността:

Ø  Методическа база (държавни и частни предучилищни заведения за провеждане на хоспитиране, текуща и преддипломна педагогическа практика);

Ø  Игрово-образователни средства и диагностичен инструментариум;

Ø  Мултимедиен център по аудио-визуални и информационни технологии;

Ø  Специализиран компютърен център по чуждоезиково обучение;

Ø  Кабинет по театрално изкуство;

Ø  Аудитории, оборудвани с музикални инструменти;

Ø  Библиотечен фонд;

 

Области на изследователска дейност на студентите:

ü  Критичен анализ на психолого-педагогическа проблематика (в сравнителен план);

ü  Диагностика на когнитивното, психо-социалното и моторното развитие на децата в предучилищна възраст;

ü  Разработване и апробация на модели за педагогическо взаимодействие “възрастен-дете” с методическа приложимост.