Членове

Учебни планове

ПУПЧЕ    ПНУП

Учебни програми

Специалност: Предучилищна И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА педагогика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

 Форма на обучение: редовно

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът в специалността се осъществява съгласно „Правилник за приемане на студенти в СУ „Св. Кл. Охридски” за съответната учебна година. Условията за прием са посочени в „Справочник за кандидат-студенти”: по избор – изпит или матура с коефициент 3 и съответното класиране по бал, включващо оценката по български език и литература от дипломата за средно образование.

Цели

Образователни

Осигуряване на академична общообразователна подготовка в областта на  предучилищното образование и началния етап на основното образование.

Професионални

Подготовка на високо квалифицирани специалисти по предучилищна педагогика и начална училищна педагогика в съответствие с държавните изисквания и световните стандарти.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите, завършили образователно-квалификационната степен “бакалавър”, могат да продължат обучението си в широк спектър магистърски програми или успешно да се реализират в системата на предучилищното образование и началния етап на основното образование като педагози, детски и начални учители и учители-възпитатели.

 

 

Учебен план

разпределение на дисциплините по години и кредитната им  натовареност (60 кредита за една учебна година); характер на дисциплините (задължителни, избираеми, факултативни).

 

Първа година

Първи семестър

Втори семестър

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

История на България

1

З

Предучилищна педагогика

3

З

Съвременен български език

4

З

Математика

5

3

Въвеждане в специалността

1

З

Българска литература за деца

2

З

История на педагогиката и българското образование

4

З

География на България с екология

3

З

Теория на възпитанието

4

З

Биология

1

З

Предучилищна педагогика

4

З

Аудиовизуални и информационни технологии

2

З

Чуждестранна литература за деца

2

З

Театрално изкуство и техника на говора

3

З

Функционална морфология на детето (хигиена и здравно възпитание)

2

З

Дидактика

3

З

Обща психология

2

З

Педагогическа психология

3

З

Възрастова психология

3

З

Сравнително образование

2

З

Хоспитиране

3

З

ЗИД

3

И

* Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.

*Вид дисциплини: З – задължителна; И –избираема ;

Втора година

Трети семестър

Четвърти семестър

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Основи на началната училищна педагогика

3

З

Педагогика на овладяване на елементарни математически представи

8

З

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта

8

З

Педагогика на взаимодействието “дете-среда”

8

З

Педагогика на двигателната култура

6

З

Педагогика на естетико-художествената култура

8

З

Педагогически технологии на игровото взаимодействие

6

З

Приложни техники за творчество – ЕТМ и солфеж

1

З

Педагогика на ранното детство

4

З

Приложни техники за творчество в детската градина - изобразителни

2

З

ЗИД

3

И

ЗИД

3

И

* Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.

Трета година

Пети семестър

Шести семестър

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Педагогика на конструирането и детския труд

8

З

Дидактика на българския език и литература

4

З

Дидактика на четене и писане

5

З

Дидактика на математиката

4

З

Приложни техники за творчество в детската градина - конструктивни

1

З

Практически упражнения по дидактика на българския език и литература

1

З

Дидактика на българския език и литература

4

З

Практически упражнения по дидактика на математиката

1

З

Дидактика на математиката

4

З

Дидактика на родинознанието и природознанието

8

З

Практически упражнения по дидактика на българския език и литература

1

З

Дидактика на техниката и технологиите

6

З

Практически упражнения по дидактика на математиката

1

З

Методика на обучението по информационни технологии

3

З

Теория и технология на семейното възпитание в детството

3

З

ЗИД

3

И

ЗИД

3

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвърта година

Седми семестър

Осми семестър

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Наименование на  дисциплината

кредити

Вид

дисциплина

Основи на физкултурата с дидактика

8

З

 

 

 

Основи на музикалната грамотност с дидактика

6

З

 

 

 

Основи на изобразителната грамотност с дидактика

6

З

 

 

 

Педагогическа диагностика

3

З

 

 

 

Текуща педагогическа практика

4

З

 

 

 

ЗИД

3

И

 

 

 

Забележки:

1.Задължително избираемите дисциплини се актуализират за всеки семестър, по решение на катедри “Предучилищна педагогика” и “Начална училищна педагогика”.

  1. В рамките на осми семестър за 12 седмици студентите провеждат задължителна преддипломна педагогическа практика в детска градина и училище и нямат аудиторна заетост.

 

Методи на оценяването на знанията

За оценяване на знанията и уменията по отделните дисциплини се формира сумарна оценка, както следва:

  1. Устно събеседване - 20 %

  2. Писмен изпит (тест, есе, реферат и др.) – 50 %

Оценка на практическите умения – 30 %

Техническо оборудване на специалността

Ø  Методическа база (държавни и частни предучилищни заведения и училища за провеждане на хоспитиране, текуща и преддипломна педагогическа практика);

Ø  Игрово-образователни и учебни средства, и диагностичен инструментариум;

Ø  Мултимедиен център по аудио-визуални и информационни технологии;

Ø  Специализиран  център по дидактика на техниката и технологиите;

Ø  Кабинет по театрално изкуство;

Ø  Аудитории, оборудвани с музикални инструменти;

Ø  Библиотечен фонд;

 

Области на изследователска дейност на студентите:

ü  Критичен анализ на психолого-педагогическа проблематика (в сравнителен план);

ü  Диагностика на когнитивното, психо-социалното и моторното развитие на децата в предучилищна и начална училищна възраст;

ü  Разработване и апробация на модели за педагогическо взаимодействие “възрастен-дете” и учебен процес “учител-ученик”с методическа приложимост.