Предучилищна и медийна педагогика

Членове  

 

I. Образователни приоритети.

    Подготвя квалифицирани педагогически специалисти с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование, чуждоезиковото обучение, медийната и художествената комуникация, конкурсни административно-управленски, научни, научно-помощни и експертни длъжности.

 

II. Специалности и образователно-квалификационни степени, администрирани от катедрата.

1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“: Специалности.

1. 1. Предучилищна педагогика и чужд език.

А. Форма и срок на обучение: редовно обучение; 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.

- Осигуряване на академична подготовка в интердисциплинарната област на предучилищното образование и чуждоезиковото обучение.

- Подготовка на високо квалифицирани специалисти по предучилищна педагогика и чужд език в съответствие с държавните изисквания и световните стандарти.

В. Професионална реализация:  

1. Основни видове професионална дейност: Педагог, детски учител, учител по чужд език.

2. Специализирани видове професионална дейност:  Преподавател в центрове за работа с деца и детски школи; педагогически съветник /педагог-психолог/ в детска градина; преподавател в езикови центрове и школи; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

Г. Администриране.

- Ръководител – гл. ас. д-р Галина Георгиева

  Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

  понеделник 9.00 до 11.00 ч. и вторник – 9.00 до 11.00 ч.

  Кабинет 510      сл. тел. 02 9706 221

- Инспектор – Емилия Вълчева

Кабинет 502      сл. тел. 02 9706 215

 

1. 2. Предучилищна и начална училищна педагогика

А. Форма и срок на обучение:

- Редовно обучение - 8 семестъра /4 години/.

- Задочно обучение – 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.

- Подготовка на високо квалифицирани педагогически кадри с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование.

- Подготовка на високо квалифицирани кадри със специализирана подготовка, за педагогическа работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст в различни институции (школи, центрове за работа с деца, педагогически стаи, домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст и др.);

- Подготовка на високо квалифицирани кадри за различни конкурсни административно-управленски научни и научно-помощни длъжности и експертни длъжности.

 В. Професионална реализация: предучилищен (детски) учител; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институции за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст; конкурсно-административни длъжности за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст към държавни и частни образователни институции;

Г. Администриране.

- Ръководител – ас. д-р Магдалена Стоянова

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

вторник 10.00 до 12.00 ч. и четвъртък 14.00 до 16.00 ч.

Кабинет 509      сл. тел. 02 9706 220

- Инспектор – Емилия Вълчева

Кабинет 502      сл. тел. 02 9706 215

 

1.3 Медийна педагогика и художествената комуникация.

А. Форма и срок на обучение: редовно обучение; 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.

- Придобиване на многостранни комплексни знания както в областта на теорията, историята, методиката и съвременните проблеми на педагогиката, така и за спецификата на комуникацията в сферата на културата и посредством медиите и съвременните дигитални медийни  технологии.

- Формиране на умения за диагностика и консултиране по актуални въпроси на организацията и управлението на образованието, прилагани чрез инструментарума на педагогиката, медиазнанието, новите технологии и културологията .

- Овладяването на методиката на чуждоезиковото обучение, реализирано с деца в предучилищна и начална училищна възраст в различни образователни институции.

В. Професионална реализация: длъжност в детските отдели на институциите за медийна и художествена комуникация; специалист педагог в медиите (вкл. и уеб-базираните), компетентен по въпросите на възпитанието и образованието; специалист педагог в културните институции (институции, свързани с изобразителното, музикалното, театралното изкуство, литературата, фолклора и др.); специалист по маркетинг и мениджмънт на медийната и художествената комуникация в образователните институции; специалист педагог в отделите за връзки с обществеността; преподавател по медиазнание, медийна педагогика, медийна дидактика и художествена комуникация в средното училище; учител по чужд език на деца в предучилищна и начална училищна възраст; консултант-експерт в културни, медийни и комуникационни институции, в които се работи с деца; ръководител и преподавател в културни и медийни центрове за деца, детски школи и групи за извънкласна дейност; консултант-експерт в изследователски и прогностични агенции и центрове по въпросите на педагогиката и образованието; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна и научно-помощна длъжност.

Г. Администриране.

Ръководител – доц. д-р Данаил Данов

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.  вторник 8.00 до 10.00 ч.

Кабинет 511      сл. тел. 02 9706 218

- Инспектор – Лора Чорбаджийска

Кабинет 203     сл. тел. 02 9706 203

 

1.4. Media Pedagogy and Artistic Communication

А Form of Study: Full-time                                            Length of Study: 8 semesters. 

В. Educational aims

The academic goal of the course in “Media Pedagogy and Artistic Communication” is that students acquire thorough and comprehensive knowledge in pedagogy (theory, history, methodology and contemporary issues of pedagogy) as well as in communication and its characteristic features in different cultural settings, human interaction and media and artistic communication.

Students are expected to develop skills for diagnostics and professional advice: consultation and  counseling on topical issues related to the organization and governance of education. They should be able to apply these skills in their practice by adopting the educational tools of pedagogy, cultural and media studies. The practical course related to foreign language acquisdition aims at developing students’ language skills and usage of new technologies for a better interaction. At the end of the course students should achieve a high level of confidence as users of the foreign language. They should also acquire theoretical knowledge and understanding of the existing foreign language teaching methods, approaches, principles and techniques and be able to successfully apply them when teaching children in various pre-school and primary school settings.

С. Professional Realization

The specialized training and education of the students in “Media Pedagogy and Artistic Communication” enhances their chances for professional attainment and employment as pedagogical experts in different media and cultural institutions.

The students who have successfully completed the Bachelor of Arts in “Media Pedagogy and Artistic Communication” course can:

D. Head of  B.A. program:  Assoc. Prof. Danail Danov

 Consultation time for the winter semester of 2016/2017 academic year: every Tuesday, from 8:00 hrs to 10:00 hrs. .  Room: 511.     Phone: 02 9706 218

- Inspector – Lora Chorbadzhjyska

Room:  203     Phone: 02 9706 203

 

 

2. Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“: Магистърски програми.

2.1 Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/.

А. Форма и срок на обучение: Форма на обучение: задочна /платено обучение/ ; 4 семестъра /2 години/.

Б. Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“, образователно-квалификационната степен “бакалавър”, с изключение на квалификацията „учител по чужд език“.

В. Администриране.

Ръководител – проф. д-р Божидар Ангелов

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.: вторник от 11.00 до 13.00 ч.

Кабинет 501.      сл. тел. 02 9706 217

- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 

2.2. Предучилищна педагогика /за педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/.

А. Форма и срок на обучение: Форма на обучение: задочна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“, образователно-квалификационната степен “бакалавър”, с изключение на квалификацията „учител по чужд език“.

В. Администриране.

Ръководител – проф. дн Радослав Пенев

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г. : понеделник: 11.00 - 13.00 ч. 

Кабинет 507.      сл. тел. 02 9706 221

- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 

 

2.3. Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения.

А. Форма и срок на обучение: задочно обучение; 3 семестъра /1,5 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.

- Да осигури насоченост към анализ на процесите на управление, обслужване и утвърждаването на образователните институции, предназначени за ранно детско образование.

- Да разшири и задълбочи знанията, уменията и компетенциите, необходими на бакалаврите – педагози в областта на образователните науки и мениджмънта на образованието.

- Да се провокира инициатива за конкурентноспособност в образователното пространство.

- Да гарантира интегрирането на управленските функции в образователни институции с различна организация – почасова, полудневна, целодневна.

- Да осигури образователен потенциал за управление на центрове за детско творчество, за приобщаващо образование за деца, за педагогически услуги, за игри и анимация

В. Професионална реализация - Мениджмънт в:

- Държавни, общински и частни институции за ранно детско образование;

- Центрове за личностно развитие, центрове за педагогически услуги и приобщаващо образование, центрове за сезонно и почасово отглеждане на деца;

- Центрове за игрова анимация, центрове за атракция и забавление на деца и възрастни; центрове за изкуства и за детско творчество;

- Фирми за разработване и разпространение на игрово-образователни средства за обзавеждане и осигуреност на институциите за предучилищното образование.

 

 

Г. Администриране.

Ръководител – проф. д-р Весела Гюрова

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.  сряда от 14.00 до 16.00 ч.

Кабинет 507.      сл. тел. 02 9706 221

- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 

2.4. Педагогика на масовата и художествената комуникация.

А. Форма и срок на обучение: задочно обучение; 3 семестъра /1,5 години/.

Б. Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в специалността „Педагогика на медийната и художествената комуникация“, образователно-квалификационната степен “бакалавър”, с изключение на квалификацията „учител по чужд език“.

В. Администриране.

Ръководител – проф. д-р Лучия Малинова

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г. вторник от 12.00 до 14.00 ч.

Кабинет 509.      сл. тел. 02 9706 220

- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 

2.5. Предучилищна и начална училищна педагогика /след професионален бакалавър/.

А. Форма и срок на обучение: задочно обучение; 5 семестъра /2,5 години/.

Б. Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

В. Администриране.

Ръководител – гл. ас. д-р Лора Спиридонова

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

вторник от 13.00 до 15.00 ч. и сряда от 13.00 до 15.00 ч.

Кабинет 507.      сл. тел. 02 9706 221

- Инспектор – Антоанета Ананиева

Кабинет 236       сл. тел. 02 9706 207

-

 

2.6.    Образователни науки  и интеркултурно възпитание  /на английски език/

А. Форма и срок на обучение: редовно (платено обучение); 2 семестъра /1 година/.

Б. Целева ориентация на специалността.

Магистрантите получават задълбочена академична общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование и придобиват умения за позитивна междукултурна комуникация при реализирането на образователно-възпитателното взаимодействие с деца и ученици  в интеркултурна среда.

В. Професионална реализация

Завършилите магистърската програма получават диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и придобиват професионална квалификация „магистър педагог по интеркултурно възпитание и учител в интеркултурна образователна среда“.

В. Администриране.

Ръководител – доц. д-р Данаил Данов

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г. – вторник 8.00 до 10.00 ч.

Кабинет 511     сл. тел. 02 9706 218.

- Инспектор –  Валентина Едуард  

Кабинет 320    сл. тел. 02 9706 237

 

2.7. Educational Sciences and Intercultural Education      (in English)

А. Length of study: 2 semesters                   Form of study: full-time (paid tuition)

В. Educational aims

The MA students are provided with in-depth academic psychological and pedagogical expertise in the sphere of intercultural education. In the course of study they acquire skills for positive intercultural communication which are instrumental for the instructional interaction with preschoolers and schoolchildren in an intercultural environment. 

С. Professional realization

The students who complete this MA program successful receive an Master’s degree diploma in “Preschool and Primary School Education” and obtain the professional qualification of “MA educator in intercultural instruction and teacher in an intercultural educational environment”.

 D. Head of M.A. program:  Assoc. Prof.  Danail Danov  

 Consultation time for the winter semester of 2016/2017 academic year: every Tuesday, from 8:00 hrs to 10:00 hrs. .  Room: 511.      Phone: 02 9706 218

- Inspector – Valеntina Eduard

Room: 320     Phone: 02 9706 237