Членове Учебни планове

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Условията  и изискванията за прием в специалностите “Начална училищна педагогика и чужд език” и “Предучилищна и начална училищна педагогика” са описани в Справочник за кандидат – студенти на “СУ “Св. Кл. Охридски”.

Редовно обучение – продължителност – осем семестъра

Специалност “Начална училищна педагогика и чужд език”

ОЩООБРАЗОВАТЕЛНИ

1.        Философия – доц. д-р Р. Пожарлиев

2.        Съвременен български език – доц. д-р Юлиана Стоянова, гл. ас. Галя Бунджелова.

3.        Българска литература за деца – доц. Божанка Константинова, гл. ас. Драгомира Панова.

4.        Аудиувизуални технологии – доц. д-р Юрий Тодоров ,Владимир Стойчев

5.        Езикознание – гл. ас. д-р А. Ангелов

6.        Театрално изкуство и техника на говора – проф. Й. Ведър, гл. ас. Д. Щерева

7.        Биология – доц. Шишиньова

8.        История на България – доц. д-р В. Манолова

9.        География на България – доц. д-р Илия Илиев

10.     Екология – доц. д-р Ил. Илиев

11.     Математика – доц. д-р Здравко Лалчев

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ

1.        Въвеждане в специалността  проф. д-р Ст. Здравкова

2.        Теория на възпитанието – проф. д-р Г. Димитрова, гл. ас. М. Пиронкова

3.        Сравнително образование – доц. д-р Н. Попов

4.        Функционална морфология на детето – проф. дмн Виктория Радева

5.        История на педагогиката и българското образование -  гл. ас. д-р Ст. Стефанов, гл. ас. М. Пиронкова

6.        Обща психология – доц. д-р Борис Минчев

7.        Възрастова психология – проф. В. Борисова

8.        Педагогическа психология – проф. дпсн Н. Александрова

9.        Основи на началната училищна  педагогика – доц. д-р Т. Борисова

10.     Предучилищна педагогика – доц. д-р В. Гюрова

11.     Педагогическа диагностика – проф. д-р |Г. Бижков , доц. Ф. Стоянова, гл. ас. д-р Ц. Коларова

12.     Специална педагогика – проф. д. п. н. Вл. Радулов

13.     Дидактика – доц. д-р М. Атанасова

МЕТОДИЧЕСКИ

1.        Дидактика на четенето и писането – проф. С. Здравкова, ст. ас. А. Георгиева

2.        Дидактика на родинознанието и природознанието – доц. д-р Ил. Мирчева, ст. ас. Л. Зафирова

3.        Дидактика на български език и литература – доц. д-р Т. Борисова, ст. ас. А. Георгиева

4.        Дидактика на математиката – доц. д-р Зд. Новакова, гл. ас. Г. Кирова

5.        Основи на физкултурата с дидактика – проф. Ф. Филев,  доц. д-р К. Каваклова, гл. ас. д-р Ел. Джамбазова

6.        Дидактика на техниката и технологиите – доц. д-р Н. Цанев, доц. д-р Л. Витанов

7.        Основи на музикалната грамотност с дидактика – гл. ас. д-р В. манолова

8.        Основи на изобразителната грамотност с дидактика – доц. д-р Л. Малинова

 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

1.Чужд език – практически курс

·          Английски език – ст. ас. М. Ганчева

·          Руски език – гл. ас. д-р Ил. Любенова

·          Немски език – х. пр. М. Попова

·          Френски език – х. пр. Е. Атанасова

·          Испански език – х. пр. Б. Дукова

2. Литературознание  (чужд език) – доц. д-р  Т. Дяков

3. Методика на обучението по чужд език – гл. ас. д-р Ил. Любенова

4. Детска литература (чужд език) – доц. Т. Дяков, гл. ас. М. Димитрова

5. Лингвистични особености при усвояване на чужд език – доц. д-р Ю. Стоянова

 

ПРАКТИЧЕСКИ

1.        Хоспетиране – ст. ас. Л. Зафирова

2.        Практически семинари по български език – ст. ас. А. Георгиева

3.        Практически семинари по математика – гл. ас. Г. Кирова

4.        Текуща педагогическа практика – ст. ас. Л. Зафирова

Часове за учебни занятия : 3030

Брой на изпитите: 20

Брой на текущите оценки: 40

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ:

1.        Държавна практика в училище  - 240 часа.

2.        Устен и писмен  изпит или защита на дипломна работа.