Членове Администриране

В катедра "Начална училищна педагогика" работят 16 щатни преподаватели, от които двама професори, шест доценти, трима главни асистенти и петима асистенти.. Докторски дисертации са защитили 11 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище по всички учебни предмети.

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Специалност: Начална училищна педагогика и чужд език

Насоченост, образователни цели

Бакалавърът по Начална училищна педагогика и чужд език получава академична общообразователна, чуждоезикова, психологопедагогическа, социолингвистична и психолингвистична подготовка, овладява основите на изкуствата (музика, изобразително, театрално и приложно изкуство), усвоява комуникативно-експресивни и практически умения за учебна, възпитателна и езикова реализация.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Продължителността на обучението е осем семестъра и включва задължителна, избираема и факултативна подготовка, която се провежда под формата на лекции, семинарни и практически упражнения. Дисциплините завършват с различни форми на контрол – теоретични и практически изпити, текущо оценяване на базата на проведени тестове, решени задачи с теоретико-приложен характер, разработени курсови работи, проекти, изследвания и презентации.

 

Професионални компетенции

Завършилите бакалвърска степен имат професионални компетенции да упражняват професията на начален учител и учител по чужд език с деца от начална училищна възраст в държавни, общински, частни и профилирани учебни заведения, да провеждат чуждоезиково обучение по съответния чужд език, както и да се занимават с научноизследователска и преподавателска работа.

 

Професионална реализация

Бакалавърът по Начална училищна педагогика и чужд език се реализира като преподавател  и има право да провежда следните дейности в образователните, управленските и културно-просветни структури, обществените и спортни организации:
- учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска дейност;
- експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност;
- чуждоезиково обучение.

 

Завършилите специалността Начална училищна педагогика и чужд език намират широка професионална реализация като: начален учител; учител по чужд език в началния етап на основната степен на средното образование ; учител-възпитател в начална училищна възраст; педагог-психолог в начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и групи за дейности по интереси; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от начална училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към държавни, общински и частни образователни институции.

 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Насоченост, образователни цели

Насочеността, комплексът от знания, умения, отношение и професионални компетенции се определя от Националната квалификационна рамка на РБ, приета с РМС № 96 от 02.02. 2012 г.

Целевата ориентация на специалността “ПНУП” произтича от следните обществено-образователни потребности и перспективи:

визия на глобалната необходимост – адаптация и интеграция към световните стандарти и европейското образователно кредо за нови реформаторски стратегии в образованието;

визия на националната перспектива – реализация на високо образовани и интегрирани специалисти в съвременното общество;

визия на личностно-професионалната пълноценност – удовлетвореност и самочувствие от академичната подготовка и разширените възможности за професионална реализация;

визия на хуманността - приемане на самоценността и творческата мисия на детството като права и възможности за саморазвитие на детето;

визия на социалното взаимодействие – детската градина и училището са приемствена и отворена система за образователно-възпитателна работа и творчество, център за сътрудничество между педагози, деца и родители.

 

Основните образователни цели на специалността са:

·       подготовка на високо квалифицирани педагогически кадри с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование;

·       подготовка на високо квалифицирани кадри със специализирана подготовка, за педагогическа работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст в различни институции (школи, центрове за работа с деца, домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст и др.);

·       подготовка на високо квалифицирани кадри за различни конкурсни административно-управленски научни и научно-помощни длъжности и експертни длъжности.

·       Целите се постигат чрез включените в учебния план дисциплини и предвиденото в тях учебно съдържание. Те отговарят изцяло на всички законови положения и разпоредби, регламентиращи съществуването на специалността “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в специалността се осъществява в съответствие с чл.4 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ /ДВ, бр. 76 от 6.08. 2002 г./ и включва:

 широкопрофилни теоретични знания;

·       теоретични знания и практически умения, ориентирани към спецификата на предучилищната и началната училищна възраст;

·       умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия на работната среда;

·       умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип;

·       формиране на личностни и професионални качества.

 

Професионални компетенции

Професионалните компетенции на обучаваните студенти в специалността са ориентирани към постигането на първи цикъл на Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО), както и на НКР подниво 6Б:

·       прилагане на придобитите знания и умения от технологичната подготовка по дисциплините, включени в Учебния план, в своята педагогическа практика;

·       осъществяване на творчески подход при реализиране на образователните аспекти в учебните програми за съответната възраст;

·       използване на актуални и иновативни форми и методи на взаимодействие и на обучение;

·       умения за пренос на знания и технологии, за внедряване в практиката на съвременни теоретични постижения;

·       умения за комуникация, преодоляване и управляване на конфликти, разработване и управляване на проекти с педагогическа насоченост;

·       умения да създава условия и предпоставки за усвояване от подрастващите на универсалните компоненти на всяка дейност /целеобразуване, организация, изпълнение, самоконтрол и самооценка/;

·       умения за подбор на адекватни за конкретните условия насоки, форми на организация, методи, средства и педагогически действия за образователна работа;

·       умения да формира, стимулира и подпомага у подрастващите познавателната активност, интелектуалната креативност, позитивното отношение към ученето, изследването, откриването и самостоятелното опознаване на света;

·       умения да развива у децата чувства за национална, социална, етническа, верска и т.н. идентичност, собствено достойнство, уважение към себе си и другите, толерантност;

·       развиване на личностни качества като толерантност, дружелюбност, самоконтрол, емпатия, инициативност, креативност и др., необходими за реализиране на ефективни възпитателни и социални взаимодействия.

 

 

Професионална реализация

Успешно завършилите обучението по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ придобиват професионална квалификация „детски и начален учител“. В специалността  „Предучилищна и начална училищна педагогика“ се подготвят интегрални и широкопрофилни специалисти в областта на предучилищната и началната училищна педагогика.

Бакалавърът по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ може да заема следните длъжности:

·       Предучилищен (детски) учител;

·       начален учител;

·       учител-възпитател;

·       възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст;

·       ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност;

·       длъжност в детските отдели и институции за масова и художествена комуникация;

·       консултант-експерт в институции, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст;

·       конкурсно-административни длъжности за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст към държавни и частни образователни институции.

 

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Насоченост, образователни цели

Бакалавърът по физическо възпитание и спорт получава подготовка за реализация на педагогически дейности в областта на физическото възпитание и спорта в СОУ и всички регламентирани образователни структури, включващи такива дейности с  деца и младежи от 6 до 18 години.

Образователните цели се реализират в няколко аспекта:

·       Академична общообразователна психолого-педагогическа подготовка, която се осъществява с блок от дисциплини, включващи запознаване с обща и възрастова психология, теория на възпитанието, дидактика и др.

·       Специализирана медико-биологична подготовка, която да гарантира знания за човешкия организъм и процесите, протичащи в него

·       Специализирана спортно-методическа подготовка, осигуряваща познаването на техниката и тактиката на отделните спортове, както и методиката за овладяването й.

 

Професионални компетенции

Академичната подготовка включва придобиването на знания и умения в областта на педагогическите, психологическите, медико-биологични и други базисни за специалността дисциплини, както и такива, пряко свързани с физическото възпитание и спорта: да обучават учениците в основни и избираеми спортове, да планират работата си,  да организират и провеждат различни форми на физическо възпитание и спорт.

 

В процеса на обучението  бакалавърът формира умения за:

·       Позитивна комуникация за образователно-възпитателно взаимодействие с деца и младежи от 6 до 18 години

·       Съвременни подходи при прилагането на средствата и методите за физическо възпитание

·       Регулиране на функционалното натоварване  на обучаваните

·       Планиране, организиране и контролиране на цялостната учебно-възпитателна дейност.

·       Отчитане и анализиране на резултатите от дейностите в различните форми

 

 

Професионална реализация

Бакалавърът по физическо възпитание и спорт може да се реализира професионално като: учител по физическо възпитание и спорт във всички степени на образователната система в Република България, организатор на форми на физическо възпитание и спорт, преподавател в детски школи, възпитател и други длъжности, за които се изисква висше образование със спортна и/или педагогическа квалификация, консултант и сътрудник в масмедиите, научен работник.

 

Образователно-квалификационна степен „магистър“

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистърска програма: Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност)

Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности с учителска правоспособност.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

 

Професионални компетенции

Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта на началната училищна педагогика.

 

Професионална реализация

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и могат да се реализират като: начален учител; учител-възпитател в началния етап на основната степен на средното образование; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно-управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.

 

 

 

 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистърска програма: Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

 

Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата психолого-педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности без педагогическа и/или учителска правоспособност.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в магистърската програма обхваща четири семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Обучението в програмата е дистанционно и се провежда в присъствена и неприсъствена форма, съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника за дистанционно обучение на Софийския университет.

 

Професионални компетенции

Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта на началната училищна педагогика.

 

Професионална реализация

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и могат да се реализират като: начален учител; учител-възпитател в началния етап на основната степен на средното образование; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно-управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.

 

 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистърска програма: Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

 

Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в чуждоезиковото обучение от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се разширяват и обогатяват лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаваните, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.

 

Изисквания към кандидатстващите в магистърската програма:

Обучението си в програмата могат да продължат бакалаври, които имат придобита педагогическа правоспособност и владеят чужд език (английски, френски, немски, испански, руски) от всички педагогически, филологически и други хуманитарни специалности. Изискванията към кандидатите са:

·       да притежават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър“ с придобита педагогическа и учителска правоспособност.

·       от кандидатите, които нямат оценка по чужд език в дипломата за висше образование, се изисква да представят документ (сертификат) за владеене на езика на ниво B2 (или по-високо) според Европейската езикова рамка.

 

Професионални компетенции

Програмата цели изграждане на професионални компетенции за научно-методическа работа и опитно-експериментални форми на педагогическа дейност в следните насоки:

·       познаване на особеностите на чуждоезиковото обучение в начален етап на основната образователна степен;

·       познаване  на основните съвременни методи и подходи за развиване на езикови знания и речеви умения при работа с деца в начална училищна възраст;

·       познаване на  различните аспекти на управление на учебния процес в чуждоезиковата класна стая;

·       развиване на умения за изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

 

Професионална реализация

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и могат да се реализират като: учители по съответния чужд език от първи до четвърти клас; учители по съответния език в различни езикови школи за деца от първи до четвърти клас; управленски длъжности в сферата на началното образование и ранното чуждоезиково обучение на деца от начална училищна възраст в държавни и частни институции, правителствени и неправителствени организации; длъжности, свързани с научно-изследователска дейност в областта на ранното чуждоезиково обучение и др.

 

Специалност: Физическо възпитание и спорт, Магистърска програма: Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт)

 

Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани спортно-педагогически кадри с познания за осъществяване на спортно-туристическата дейност на ученици и младежи и организиране на спортни прояви и първенства в организации и структури в областта на спорта.

Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата общотеоретична и специална подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности с учителска правоспособност.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, има възможност за усъвършенстване на практическите, организационните, педагогически и спортни умения на обучаваните. Обучението има интердисциплинарен характер и се осъществява съвместно от преподаватели от катедра НУП при ФНПП и Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Професионални компетенции

Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта на физическото възпитание и спорта и туристическата спортна дейност.

 

Професионална реализация

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и могат да се реализират като: ръководни кадри, експерти, консултанти в държавни и общински институции в областта на спортната дейност и туризма; организатори спортни прояви и първенства; преподаватели, спортни дейности и туризъм;. Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в общинските структури – организатори на спортна и туристическа дейност за подобряване на двигателната активност на младежите и гражданите, в недържавни стопански и нестопански организации. Квалификацията е нужна и за недържавния сектор – обществен и частен.

 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)

 

Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в предучилищна и начална училищна възраст. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата академична подготовка на завършили ОКС „професионален бакалавър“.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в магистърската програма обхваща пет семестъра и включва задължителни и избираеми дисциплини. Обучаваните получават общообразователна психологопедагогическа подготовка, умения за позитивна комуникация и образователно-възпитателно взаимодействие с деца от предучилищна и начална училищна възраст. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

 

Професионални компетенции

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика“ имогат да се реализират като: учител в детска градина; начален учител; учител-възпитател; педагог-психолог в предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца; в детски школи и групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към държавни, общински и частни образователни институции.