ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г. ВЪВ ФНПП

 

Документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен “магистър”

във Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“

 за уч. 2015/2016 г. ще се приемат, както следва:

от 24.8.2015 г. до 8.9.2015 г. вкл. за места с държавна субсидия и срещу заплащане,

от 9.9.2015 г. до 23.9.2015 г. вкл. само за места срещу заплащане с прием по документи.

Документите се подават в деканата -  стая 201, за чуждестранни граждани – стая 320

в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Допълнителен прием на молби от кандидати за обучение срещу заплащане, след провеждане на държавната изпитна сесия във факултета  29 и 30.9.2015 г.

 

Общи условия за кандидатстване:

Бал от дипломата /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити/ - не по-нисък от 7,00. Кандидатите за места с държавна субсидия задължително се явяват на събеседване, а класирането на кандидатите за обучение срещу заплащане става само по бал от дипломата.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.      Молба по образец /получава се в Деканата или се разпечатва от сайта на СУ/.

2.      Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал /или нотариално заверено копие/  за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.

3.      Лична карта.

4.      За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.

5.      Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНПП /стая 221/ за всеки изпит за места с държавна субсидия. Такса от 30 лв. се внася и за кандидатстване по документи.

 

Балообразуване:

Класирането на кандидатите за места с държавна субсидия става по бал, който се образува от средния успех от оценката за среден успех от семестриалните изпити и оценката за среден успех от държавните изпити от дипломата + оценката от събеседването,

а за места срещу заплащане среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити.

Максимален бал – 12.

 

Събеседване с кандидатите за места с държавна субсидия

10.9.2015 г., 9,00 ч. във ФНПП, както следва:

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“:

Магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началното училище“ – каб. 414.

Магистърски програми: „Педагогика на масовата и художествената комуникация“ и „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“ – каб. 513.

Специалност „Специална педагогика“ – зала 309.

Специалност „Логопедия“ – зала 403.

Специалност „Социална педагогика“ – каб. 232.

Специалност „Изобразително изкуство“ – каб. 603.

Специалност „Музика“ – каб. 222.

 

Събеседване по английски език /за магистърски програми с обучение на английски език/ -

23.09.2015г. и 30.09.2015 г., 9,00 ч., каб. 501

 

І класиране за места с държавна субсидия – 23.9.2015 г., записване на 24 и 25.9.2015 г.

ІІ класиране за места срещу заплащане – 6.10.2015 г., записване от 7 до 13.10.2015 г. само в работните дни.

 

 

 

 Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите за места с държавна субсидия и срещу заплащане – на сайта на ФНПП – fnpp.uni-sofia.bg

 

Магистърски програми

Места

Такси