Магистърски програми за учебната 2015/2016 г.

 

 

Р

З

Държавна

субсидия

Срещу

заплащане

I. Предучилищна и начална училищна педагогика - Конспект

1.

Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)  

 

2.

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове  

3. Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)    

4.

Начална училищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/  

 

5.

Педагогика на масовата и художествена комуникация  

6.

Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

 

7. Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/    

8.

Предучилищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/  

 

9.

Образователни технологии за развитие на ключови компетентности

 

 

10. Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/    
 

Educational sciences and intercultural education (English program)

   

II. Специална педагогика - Конспект

1.

Специална педагогика /за завършили специална педагогика и други педагогически специалности/

 

 

2.

Специална педагогика /за завършили други педагогически специалности – на английски език/

 

 

3.

Специална педагогика /за завършили други специалности/

 

 

4. Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения    

 

Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения  
5. Педагогика на зрително затруднени /за завършили други специалности с педагогическа правоспособност/    

6.

Слухово-речева рехабилитация /за завършили други специалности/    

III. Логопедия - Конспект

1.

Логопедия /за завършили други специалности/

 

2.

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /за бакалаври по логопедия/

 

IV. Социална педагогика - Конспект

1.

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

2.

Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

3.

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

 

V.  Музика - Конспект

1.

Музикална педагогика

 

2. Музикални компютърни технологии и тонрежисура

 

3.

Музикални и мултимедийни технологии /специалисти/

 

 

4.

Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/

 

 

VI. Изобразително изкуство - Конспект

1.

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

 

2. Рекламен дизайн и педагогика

 

3.

Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/

 

 

 

Магистърски програми

Обява

Такси