ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

   Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

●  Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)

●   Педагогика на масовата и художествената комуникация

●   Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

●   Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език

●   MA Program: Educational Sciences and Intercultural Instruction (in English)

   Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)

   Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

   Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

В специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ се подготвят педагози за образователна дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст (детски градини, начални класове, специализирани и профилирани детски градини и начални класове за деца от 2- до 11-годишна възраст) в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Магистърът по предучилищна и начална училищна педагогика може да заема следните длъжности: детски учител, начален учител, учител възпитател, педагогически съветник в детските градини и началните класове, възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст, ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност, административно-управленска длъжност, научна и научно-помощна длъжност, длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация, консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна възраст, в диагностични и прогностични центрове, консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към различни частни и държавни институции.

Срокът на обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“ за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности с педагогическа правоспособност и специалности с учителска правоспособност е два семестъра за редовната форма на обучение и два, три или четири семестъра за задочната форма на обучение, в зависимост от избраната магистърска програма.

За лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност без педагогическа правоспособност, срокът на обучение е четири семестъра в задочна форма. За лица, завършили педагогически колеж с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, срокът на обучение е пет семестъра в задочна форма.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

 

 

Магистърска програма:  Предучилищна педагогика

 (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна /платено обучение/

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: проф. дн Радослав Пенев

e-mail: rpenev@fppse.uni-sofia.bg

 

Образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на образователен процес в институционалните форми за деца до седемгодишна възраст.

Компетенции, необходими за професионална реализация.

А: Общи изисквания – знания и умения.

– Общотеоретични знания по предучилищна педагогика – съдържателни и организационни концепции за възпитание, обучение и приобщаване на детето.

– Умения за преценяване на индивидуалния темп на развитие на детето.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Практико-приложни  умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование.

Условия за прием

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ в специалности с учителска правоспособност.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

Професионална реализация

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

А. Основни видове професионална реализация: Педагог, детски учител.

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище - в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник /педагог-психолог/ в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

 

   Магистърска програма:       Предучилищна педагогика

                                                            (за завършили други специалности)

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна /платено обучение/

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: проф. д-р Божидар Ангелов

e-mail: b.angelov@fppse.uni-sofia.bg

 

 

Образователни цели

Магистрантите получават общообразователна и психолого-педагогическа подготовка, и усвояват практико-технологични умения за професионална реализация в системата на предучилищното образование.

Компетенции, необходими за професионална реализация.

А: Общи изисквания – знания и умения.

– Общотеоретични знания по предучилищна педагогика – съдържателни и организационни концепции за възпитание, обучение и приобщаване на детето.

– Умения за преценяване на индивидуалния темп на развитие на детето.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Практико-приложни  умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование.

Условия за прием

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности без учителска правоспособност.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

Професионална реализация

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

А. Основни видове професионална реализация: Педагог, детски учител.

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище - в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник /педагог-психолог/ в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

 

   Магистърска програма:       Педагогика на масовата и

                                                            художествената комуникация

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: проф. д-р Лучия Малинова

e-mail: l.malinova@fppse.uni-sofia.bg

 

 

Образователни цели

Подготовка на педагогически кадри със специализирана подготовка по медийна педагогика и художествена комуникация, които могат да съдействат за изграждането на медийна компетентност у децата, която се изразява в пълноценно и критично възприемане на изкуството и на продуктите, и въздействията на традиционните и интерактивните медии.

Компетенции, необходими за професионална реализация

А: Общи изисквания – знания и умения.

Задълбочена академична психолого-педагогическа подготовка в областта на образованието и медийната педагогика.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

 Познания на възможностите за изследване на масовите комуникации и изкуствата, както и за усвояване на методи, технологии и инструментариум, разкриващи въздействието им върху децата.

Условия за прием

– Кандидатите трябва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и да са завършили с успех, не по-нисък от добър.

– Кандидатите трябва да притежават педагогическа или хуманитарна правоспособност, съобразно която ще се реализират по различен начин след завършването на магистърската програма.

– Кандидатите за платена форма на обучение не полагат конкурсен изпит.

– Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, трябва да положат конкурсен изпит (събеседване) по конспект, посочен в справочника на СУ, ФНПП за включване в обучение по държавна субсидия.

Професионална реализация

Завършилите програмата „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, могат да заемат следните длъжности, в зависимост от бакалавърската си правоспособност:

А. С педагогическа правоспособност: учител в детска градина; начален учител; учител възпитател; педагогически съветник /педагог-психолог/ в детски градини и училища; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища; административно-управленска длъжност.

Б. С правоспособност различна от педагогическата: ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции.

 

Магистърска програма:         Мениджмънт на образованието

                                                            в предучилищните заведения

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: проф. д-р Весела Гюрова

e-mail: v.giurova@fppse.uni-sofia.bg

 

 

Образователни цели:

– Да осигури насоченост към анализ на процесите на управление, обслужване и качество на педагогическото взаимодействие в образователните институции, предназначени за ранно детско образование до седемгодишна възраст;

– Да се усъвършенстват общотеоретичните и професионалните компетенции, необходими на бакалаврите-педагози в областта на педагогическите науки и мениджмънта на образованието;

 

Компетенции, необходими за професионална реализация

Общотеоретични компетенции:

– Умения за инициативност, за конкурентноспособност и за концептуалност на   институциите за ранно детско образование до седемгодишна възраст;

– Умения за интегриране на управленските функции в образователни институции с различна организация – почасова, полудневна, целодневна;

– Умения за усъвършенстване на образователния потенциал за управление на центрове за личностно развитие, за анимационни центрове и игротеки, за детско творчество, за приобщаващо образование за деца, за педагогически услуги.

Професионални компетенции:

– Умения за реализиране на социално-педагогическите и административните функции на мениджъра – визия за решаването на проблеми при проектирането на програма за лицензиране на институцията и за конкурсни процедури  на назначаване на педагогически екип;

– Умения за реализиране на методическите, технологичните и на практико-приложните функции за консултация, контрол и оценяване на постиженията на субектите в институцията – деца  и възрастни;

– Умения за реализиране на административно-финансови програми за кариерно развитие на персонала и за усъвършенстване на материалната база на институцията;

– Умения за научно-изследователския и за творческия цикъл на партньорство с външни за институцията субекти в образователното пространство – държавни, общински, частни и неправителствени организации, съпътстващи просперитета на образователните институции;

– Умения за проектирането на портрет на институцията и на мониторинга за качеството на образованието в нея чрез ИКТ-средства.  

Условия за прием

Програмата е предназначена за студенти със завършена образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на педагогическите науки.

За кандидатстване в програмата е необходимо кандидатите да: притежават диплома за ОКС „бакалавър“ или  „магистър“ в областта на педагогическите науки и професионалните направления в тях: да притежават педагогическа правоспособност; да положат конкурсен изпит по конспект, посочен в справочника на СУ, ФНПП за включване в обучение по държавна субсидия.

Професионална реализация  на мениджмънт в:

– Държавни, общински и частни институции за ранно детско образование до седемгодишна възраст според приоритетите на стратегия „Европа 2020“;

– Центрове за личностно развитие, центрове за педагогически услуги и приобщаващо образование, центрове за сезонно и почасово отглеждане на деца;

– Центрове за игрова анимация, центрове за атракция и забавление на деца и възрастни; центрове за приложни изкуства и за детско творчество;

– Центрове и фирми за разработване и разпространение на игрово-образователни средства, за обзавеждане на институции за предучилищна възраст.

 

 

Магистърска програма:         Образователни науки

                                                            и интеркултурно възпитание

                                                            (на английски език)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовно (платено обучение)

 

 Ръководител: проф. д-р Божидар Ангелов

e-mail: b.angelov@fppse.uni-sofia.bg

 

Образователни цели

Магистрантите получават задълбочена академична общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование и придобиват умения за позитивна междукултурна комуникация при реализирането на образователно-възпитателното взаимодействие с деца и ученици  в интеркултурна среда.

Компетенции, необходими за професионална реализация

– Овладяване на познания за спецификата на учебно съдържание в образователните институции, в контекста на интеркултурната компетентност.

– Практико-приложни умения за реализация на педагогически технологии в интеркултурно образователно пространство.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Условия за прием

За приема в програмата е необходимо кандидатите да отговарят на следните условия:

1. Да притежават сертификат/диплома за владеене на английски език минимум на равнище на подготовка в специализираните гимназии за чуждоезиково обучение;

2. Да притежават диплома за образователно-квалификационната  степен „бакалавър“ с успех, не по-нисък от добър.

Класирането се извършва по общия успех от дипломата за висше образование.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма получават диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и придобиват професионална квалификация „магистър педагог по интеркултурно възпитание и учител в интеркултурна образователна среда“.

 

 

MA Program:  Educational Sciences and Intercultural Education

                       (in English)

 

Length of study: 2 semesters

Form of study: full-time (paid tuition)

 

Manager of the course: Prof. Bojidar Angelov  

e-mail: b.angelov@fppse.uni-sofia.bg  

 

Educational aims

The MA students are provided with in-depth academic psychological and pedagogical expertise in the sphere of intercultural education. In the course of study they acquire skills for positive intercultural communication which are instrumental for the instructional interaction with preschoolers and schoolchildren in an intercultural environment. 

Professional realization competences provided by the program

– Expertise on the specific features of educational content within the curriculum of educational institutions in the context of intercultural competence;

– Practical skills for the implementation of pedagogical technologies in an intercultural educational environment;

– Skills for interaction with children – individual and group communication techniques.

Terms of acceptance

The prospective candidates for this MA program are expected to meet the following requirements:

1. They must have acquired a certificate / diploma for the level of their command of English which needs to equal the language level of specialized secondary language school graduates at the least;

2. They must have graduated from a Bachelor’s degree program with an average grade not less than “good”.

The candidates are ranked and accepted on the basis of the average grade from their Bachelor’s degree.

Tuition within this MA program is paid. The candidates sit for no entrance exam/interview. 

Professional realization

The students who complete this MA program successful receive an Master’s degree diploma in “Preschool and Primary School Education” and obtain the professional qualification of “MA educator in intercultural instruction and teacher in an intercultural educational environment”.

 

 

Магистърска програма: Предучилищна и начална

                                                                   училищна педагогика

                                                                   (след професионален

                                                                   бакалавър)

 

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: доц. д-р Николай Цанев  

e-mail: n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg       

 

Магистърската програма рамкира следната типология на професионалния профил: държавни, общински и частни детски градини и начални училища, специализирани и профилирани детски градини и училища, експертни, научни и научно-помощни длъжности. Конкретната професионална реализация е свързана с разширяване и задълбочаване на теоретичната подготовка и практическите компетенции в образователно-възпитателния процес и сътрудничеството със семейството.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват само завършилите педагогически колеж с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Срокът на обучение е пет семестъра, задочна форма, обучение срещу заплащане.

Кандидатите не полагат конкурсен изпит.

Съгласно чл. 21, ал. 3 и ал. 4 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от „добър“.

 

 

 

 

   Магистърска програма:       Ранно чуждоезиково обучение
                                                            в началните класове

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Татяна Борисова

e-mail: t.borisova@fppse.uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в чуждоезиковото обучение от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се разширяват и обогатяват лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаваните, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.

Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с педагогическа правоспособност и владеещи чужд език с прилагане на необходимите документи (сертификат за степен за владеене на чужд език –  ниво В2 или по-високо). До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

Срокът на обучение е три семестъра, задочна форма (платено обучение).

 

 

Магистърска програма:                   Начална училищна педагогика
                                                                                (за завършили други специалности)

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: проф. д-р Елена Джамбазова

e-mail: e.dzambazova@fppse.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за кандидати, завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ без педагогическа правоспособност, които желаят да продължат образованието си за получаване на образователно-квалификационна степен „магистър – педагог, начален учител“.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ без педагогическа правоспособност.

Срок на обучение: четири семестъра, задочна форма.

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

 

 

Магистърска програма:  Начална училищна педагогика
                                                           (за завършили педагогически
                                                           специалности и специалности с
                                                           учителска правоспособност)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Любен Витанов

e-mail: l.vitanov@fppse.uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на високо-квалифицирани педагогически кадри в областта на началната училищна педагогика.

В програмата могат да кандидатстват  завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ със специалност с учителска правоспособност.

Класирането на кандидатите става по документи на база среден успех от представена диплома. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех добър.

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

 

Конспект (показатели) за събеседване

за магистърски програми „Педагогика на масовата
и художествената комуникация“ и „Мениджмънт на образованието
в предучилищните заведения“

1. Кандидатът представя мотивите за кандидатстване в магистърската програма.

2. Кандидатът предоставя информация за досегашната си подготовка по специалността и къде я е получил.

3. Кандидатът описва и обосновава намеренията си за самостоятелна работа и изследователските си интереси в рамките на магистърската програма.

4. Кандидатът излага плановете си за бъдещото си професионално развитие и реализация във връзка с програмата.

 

Комисията оценява общата култура, хуманитарната и социално-педагогическата подготовка на кандидата, както и способността му аргументирано да обосновава идеите си за обучението в специалността, научното израстване и професионалното развитие.

 

Конспект за събеседване

за магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение
в началното училище“

1. Мотивация за кандидатстване в избраната магистърска програма.

2. Очаквания за развитие на професионалните компетентности чрез избраната магистърска програма.

3. Състояние на чуждоезиковото обучение в началните класове.

4. Идеи за подобряване качеството в развитието на комуникативните способности на децата.