ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

  Музикална педагогика

  Музикални компютърни технологии и тонрежисура

  Музикални и мултимедийни технологии (за завършили други специалности)

 

 

            Специалността има за цел да подготви магистри в теоретичен, практически и научноизследователски план.

            Студентите усвояват най-новите проблеми на обучението по музика в различните области на музикалното изкуство и приложната музикална педагогика.

            Магистърската степен предоставя възможност за реализация във всички степени и етапи на общообразователното училище, музикални организации извън системата на МОН, в научноизследователски звена на национално и международно равнище и възможност за повишаване на квалификацията в образователната и научна степен „доктор“.

            За специалност „Музика“ – магистърска степен, имат право да кандидатстват завършили сродни специалности – бакалавърска степен в областта на музикалното изкуство.

            Обучението в магистърските програми към специалност „Музика“  е само в платена форма. До участие в класирането се допускат кандидати с успех, не по-нисък от Добър в дипломата за висше образование.

 

þ Магистърска програма:  Музикална педагогика

 

 Срок на обучение: 2 семестъра

 Форма на обучение: редовна (платено обучение) 

Ръководител: проф. д-р  Адриан Георгиев

Тел: 02/970 62 45

e-mail: adriang@mail.bg

 

 1.Насоченост, образователни цели

 

Квалификационната характеристика покрива целите на специалност „Музика“ в образователно-квалификационната степен “магистър”. Комплексната насоченост на програмата разширява параметрите на познанието и уменията, което открива нови богати възможности за  практическата реализация на завършилия специалист с квалификационно наименование (професионална квалификация) „Учител - Музикален педагог“. Високата информационна осведоменост в областта на музикалното изкуство се съчетава с необходимите степени в областта на компютърните музикални технологии Този синтез отваря врати съм евристично мислене и иновативен подход в музикалната педагогика. Квалификационната характеристика на музикалния педагог изисква следните умения и знания:

1.      Да планира, организира и провежда експериментално-изследователска дейност.

2.      Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността

3.      Да популяризира необходимостта от практическото приложение на новите образователни технологии в музикалната педагогика.

4.      Да овладее знания и умения за работа в интеркултурното пространство.

5.      Да овладее умения за организационно-управленчески дейности в системата на образованието и институциите на културата.

Професионалната подготовка на магистъра по музикална педагогика обхваща следните области: психология, педагогика, музикална теория, компютърни технологии, мениджмънт и изпълнителско изкуство.

 

2.Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Тази цел се покрива с квалификационната характеристика на специалност, в която се посочва какво трябва да знае и умее завършилият специалист с квалификационно наименование учител по музика:

 • Да планира, организира и провежда преподавателска и възпитателна дейност в часовете по музика, разкривайки и съдействайки за развитието на музикалните заложби на децата.
 • Да прилага на практика получените знания за своята професия.
 • Да прилага интегрално психолого-педагогическите и музикални знания.
 • Да провежда експериментално-изследователска дейност.
 • Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността.
 • Да умее да наблюдава, изучава, отчита и стимулира творческата индивидуалност на всяко дете.
 • Да умее да търси и прилага конкретен подход според индивидуалните различия на личността.
 • Да умее да прилага инструменталните си умения в различни форми на концертно-артистични изяви.

             

3.Професионални компетенции и професионална реализация

 

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по  музикална педагогика. Той има право да работи като:

 • музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);
 • музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І-VІІІ клас) в СУ;
 • музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;
 • преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;
 • сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;
 • административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;
 • административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;
 • административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

 

4. Условия за кандидатстване

 

В магистърска програма „Музикална педагогика“ могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен по музика или музикална педагогика, и други музикални специалности.

Класирането за магистърска програма “Музикална педагогика” - платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от Добър.

 

 

  þ Магистърска програма:  Музикални и мултимедийни технологии

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение) 

Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев

Тел: 02/ 970 62 45

e-mail: adriang@mail.bg

 

 1.Насоченост, образователни цели

 

              Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като специалисти по музикални и мултимедийни технологии. Програмата е насочена към  новите технологии и по-специално приложението на компютърните мултимедийни технологии. Програмата ще подготвя специалисти за електронните и мултимедийните структури - както в училищната мрежа, така във всички видове медии , занимаващи се със медиен дизайн, а също и специализираните (държавни и част¬ни) институции за извънкласна работа с деца и младежи. Вземайки предвид многофункционалната роля на мултимедийните технологии, обучението в магистърската програма е фокусирано към: бъдещите учители по мултимедийни технологии и осъзнаването на тяхната основна професионална цел , а именно новите компютърни медийнии технологии и възможностите им за приложение в обучението.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

            Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите,  и педагогически умения на обучаваните.

 

3.Професионални компетенции

 

               Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта музикалните мултимедийни  технологии, дигиталния монтаж, аудиовизуалния дизайн, тонрежисурата, компютърния нотопис и приложен аранжимент и оркестрация.

 

4. Изучавани дисциплини

 

 • Компютърен аранжимент
 • Тонрежисура - инструментални и микрофонни техники
 • Основи на музикалните компютърни технологии
 • Електроакустика и теория на цифровия звук
 • Виртуални студийни технологии
 • Компютърен нотопис и приложна оркестрация
 • Аудиовизуален дизайн и монтажи
 • Инструментознание и оркестрация

 

5.      Професионална реализация

 

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър, и формират необходимите компетенции за успешна реализация като:

 • Музикални редактори;
 • Медийни дизайнери;
 • Специалисти дигитален аудио - монтаж и звукообработка;
 • Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии
 • Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по мултимедийни технологии,   тонрежисура и виртуални технологии.

 

6. Условия за кандидатстване

 

В магистърска програма Музикални и мултимедийни технологии могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен по музика, музикална педагогика и други музикални специалности.

Класирането за магистърска програма “Музикална педагогика” - платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от Добър.

 

þ Магистърска програма:   Музикални и мултимедийни

                                               технологии (за завършили

                                               други специалности)

 

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев

Тел: 02/970 62 45

e-mail: adriang@mail.bg

 

  1. Насоченост, образователни цели

 

              Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като специалисти по музикални и мултимедийни технологии. Програмата е насочена към  новите технологии и по-специално приложението на компютърните мултимедийни технологии. Програмата ще подготвя специалисти за електронните и мултимедийните структури - както в училищната мрежа, така във всички видове медии , занимаващи се със медиен дизайн, а също и специализираните (държавни и частни) институции за извънкласна работа с деца и младежи. Вземайки предвид многофункционалната роля на мултимедийните технологии, обучението в магистърската програма е фокусирано към: бъдещите учители по мултимедийни технологии и осъзнаването на тяхната основна професионална цел , а именно новите компютърни медийни технологии и възможностите им за приложение в обучението

.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

            Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите,  и педагогически умения на обучаваните.

 

3.Професионални компетенции

 

               Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта музикалните мултимедийни  технологии, дигиталния монтаж, аудиовизуалния дизайн, тонрежисурата, компютърния нотопис и приложен аранжимент и оркестрация.

 

4. Изучавани дисциплини

 

 • Компютърен аранжимент
 • Тонрежисура - инструментални и микрофонни техники
 • Основи на музикалните компютърни технологии
 • Електроакустика и теория на цифровия звук
 • Виртуални студийни технологии
 • Компютърен нотопис и приложна оркестрация
 • Аудиовизуален дизайн и монтажи
 • Инструментознание и оркестрация
 • Елементарна теория на музиката и Солфеж
 • Задължително пиано

 

5. Професионална реализация

 

 • Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър, и формират необходимите компетенции за успешна реализация като:
 • Музикални редактори;
 • Медийни дизайнери;
 • Специалисти дигитален аудио - монтаж и звукообработка;
 • Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии
 • Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по мултимедийни технологии,   тонрежисура и виртуални технологии.

 

6. Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма Музикални и мултимедийни технологии (за завършили други специалности) могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

      Класирането за магистърска програма „Музикални и мултимедийни технологии (за завършили други специалности) - платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от Добър.