ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

·  Графичен дизайн

 

þ Магистърска програма:  Графичен дизайн

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Начало: от зимен семестър

 Ръководител:  проф. д-р Лаура Димитрова

тел.: 02 9706  275

e-mail: laura_dimitrova@yahoo.com

 

Магистърската програма Графичен дизайн е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които имат интерси в областта на графичния дизайн.

Обучението по графичен дизайн цели формиране на висококвалифицирани специалисти, способни да отговорят адекватно на изискванията, които стоят пред графичния дизайнер във времето на информационните технологии.

При обучението на студентите наред с придобиването на знания и изграждането на умения и технически компетенции в областта на графичния дизайн, се държи на формирането и отстояването на определени естетически критерии.

Сред основните цели на обучението в магистърска програма Графичен дизайн е подготовката на професионалисти с широк профил. Търсен е балансът между тясната специализация, свързана с различни дейности от работата на графичния дизайнер, от една страна, и общата подготовка (теоретична и практическа) в областта на пластичните изкуства – от друга страна.

Задължителни учебни дисциплини: Графичен дизайн и визуална комуникация, Рисуване, Цветознание и живопис, Концептуален дизайн, Визуални символи, Фотография, Стилизация и орнамент, Методи на проектиране в графичния дизайн, Изкуството на книгата, Дигитална фотография, Методи на проектиране в рекламния дизайн и електронните издания, Визуална култура, Графични техники.

Избираеми учебни дисциплини: Дигитални графични техники, Цветът в изкуството, Трансформации на рисунката, Традиционни символи в рекламата, Техники за рециклиране на хартия, Подготовка и управление на проекти, Визуализация на текст, Изкуството като комуникация, Медийна педагогика.

Очаква се завършилите програмата да имат изградени професионални умения за различните видове графичен дизайн и софтуера за графичен дизайн, да познават и следят процесите и тенденциите в съвременната визуална култура, да са подготвени за работа в областта на корпоративната реклама, на плаката, на съвременните форми на визуална комуникация, на уебдизайна,  да познават принципите и специфичните особености на съвременното книгоиздаване и полиграфия, да имат компетенции в областта на  дизайна и предпечатна подготовка на печатни издания.

Прием: Формата на обучение е платена. Записването се извършва въз основа на успех от дипломата за висше образование и след заплащане на таксата за обучение.