ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА

·        Аудиовизуален дизайн

·        Филмова и сценична музика

·        Audiovisual design

 

þ Магистърска програма: Аудиовизуален дизайн

 

 Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Таня Казанджиева

e-mail: t.kazandzieva@fppse.uni-sofia.bg

                       

1.      Насоченост, образователни цели

 

            Специалността „Аудиовизуален дизайн “ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови медийни технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред медийния дизайнер в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

2.      Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

В специалността „Аудиовизуален дизайн“ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практикоприложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност  “аудиовизуален дизайн”   придобиват :

 

o   Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва:                    

·        знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии,

o   Специализирана подготовка, която включва :                                        

·        основи на тонрежисурата, видеомонтаж, постпродукция, мастеринг процеси.                                                                    

o   Практико-приложна подготовка, която включва:                                                                

·        2D композитинг

·        Специални визуални ефекти

·        Звуков дизайн

 

3.      Професионални компетенции

 

Завършилите магистърската програма “Аудиовизуален дизайн” придобиват професионални умения за:                                                                                                   

·        работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи

·        видеомонтаж и постпродукция

 

Придобилите професионална квалификация “МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙНЕР" притежават изградени компетентности, свързани с:

1.      видеомонтаж и постпродукция;                                                  

2.      звуков дизайн;                                                                

3.      комплексно планиране и реализация на аудиовизуален продукт.                           

 

                                                               

4.      Професионална реализация

Завършилите магистърска програма “Аудиовизуален дизайн”, с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация “мултимедиен дизайнер", се реализират като:                                                                                                                                                                    

·        видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.

·        редактори и аудиовизуални  дизайнери за ефирни и електронни медии.

           

   5. Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма “Аудиовизуален дизайн” могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

            Класирането за магистърска програма “Аудиовизуален дизайн” - платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от Добър.

 

 

þ Магистърска програма: Филмова и сценична музика

 

 Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Таня Казанджиева

e-mail: t.kazandzieva@fppse.uni-sofia.bg                    

 

1. Насоченост, образователни цели

 

Специалността „Филмова и сценична музика“ е насочена към хора с подчертан интерес към композицията, аранжимента, оркестрацията и съвременните цифрови звукови технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред композитора-аранжор в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

В специалността „Филмова и сценична музика“ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практико-приложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии.  Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност  “Филмова и сценична музика ”   придобиват:

o   Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва

·       знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии.

o   Специализирана подготовка, която включва :                                                                                    

·       Електронен звуков синтез

·       Хармония и контрпункт

·       Структурен дизайн на музикалните форми във филмовата музика  

·       Композиционни, структурни и звукоилюстративни методи към образ.

·       MIDI Аранжимент и Оркестрация                           

o  Практико-приложна подготовка, която включва:          

·       Софуер, хардуер, електорнни виртуални инструменти и моделинг.

·       Синхрон - музика и картина.

·       Основи на приложна оркестрация

·       Музикални инструменти (етно, класически и електорнни).

·       SCORING: Въвеждане и редактиране на  MIDI Data като нотен текст

 

 

3. Професионални компетенции

Завършилите магистърската програма по специалност  “Филмова и сценична музика” придобиват професионални умения за:                                                     

·       композиция, аранжимент, оркестрация чрез съвременни цифрови звукови технологии,

Придобилите професионална квалификация “Мултимедиен дизайнер" притежават изградени компетентности, свързани с:

1.     инструментални и микрофонни озвучителни техники;                                                                      

2.     свойствата на звука, за неговите характеристики,  за акустичното пространство                                                                      

3.     постпродукция и теренен звукозапис на видео и кинопродукция                             

                                                          

4. Професионална реализация

Завършилите специалност “Филмова и сценична музика” с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация“ КОМПОЗИТОР, ОРКЕСТРАТОР ФИЛМОВА И СЦЕНИЧНА МУЗИКА ", се реализират като:

                                                                                  

·       Композитори, аранжьори, оркестратори за филмова и сценична музика.

·       тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.

·       музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.       

 

                                                          

þ Master’s program: Audiovisual design

 

 Length of Study: 2 semesters

Form of Study: full-time

Head of Program: Prof. Adrian Georgiev PhD

e-mail: adriang@mail.bg

           

 

  1. Orientation and educational objectives

 

The specialty ‘audio video design’ is aimed at people interested in current digital media technologies and who have a Bachelor's degree in the professional fields ‘Pedagogy of musical education’ and ‘Art of music and dance’. The goal of the training program is to form people with high qualifications, capable of dealing well with the challenges that come with being a media designer in the era of modern multimedia technologies.

 

2. Training (knowledge and skills necessary for successful professional activity, general theoretical and special training, etc.)

 

In the specialty ‘Audiovisual design’ are taught mandatory theoretical disciplines, specialized practical disciplines, optional disciplines and facultative academic disciplines. With those comes a corresponding amount of practical training. An opportunity is created to acquire fundamental professional, creative and practical training and an opportunity for integral approach to using knowledge in the field of audio visual media technologies. Those who have completed a Master’s degree in the ‘audiovisual design’ acquire the following:

 

  • Wide profile theoretical training that includes:                                                                 

·       knowledge in the field of digital sound and audiovisual technologies.

  • A specialized training that includes:

·       basics of sound engineering, video editing, postproduction, mastering processes.                                         

  • Practical training that includes:                                                                             

·       2D composing;

·       special visual effects;

·       sound design.

 

3. Professional competencies

 

Those who complete the ‘Audiovisual design’ Master's program acquire professional skills for:

  • work with analogue and digital sound recording systems;
  • video editing and postproduction.

 

 

Those who acquire the professional qualification ‘multimedia designer’ possess ypbuilt competencies related to:

  • video editing and postproduction;
  • sound design;

·         complex planning and realization of an audiovisual project.                                                                                                                                     

4. Professional Realization

Those who complete the “audiovisual design’ master’s program, with educational-qualification degree  ‘master’ and professional qualification ‘multimedia designer’, eventuate as:                                                                                                                                                          

  • video editors in electronic media and specialists in the field of audiovisual processing;
  • editors and audiovisual designers for broadcasted and electronic media.