ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Магистрите завършили успешно специалността са високо ква-лифицирани специалисти в областта на физическото възпитание и спорта и туристическата спортна дейност. Те придобиват специа-лизирани умения за организационна дейност в извънучилищните и извънкласни спортни прояви.


Магистърска програма: Спортни дейности и туризъм (за завършили специ-алности с учителска правоспособност)
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)
Ръководител: проф. д-р Крася Каваклова
e-mail: krasisport@yahoo.com

Програмата има за цел подготовката на високо квалифицирани спортно-педагогически кадри с познания за осъществяване на спортно-туристическата дейност на ученици и младежи за орга-низиране на спортни прояви и първенства в организации и струк-тури в областта на спорта. Условия за кандидатстване: В програмата могат да кандидатс-тват завършили образователно-квалификационна степен „бакала-вър“ или „магистър“ със специалности с учителска правоспособ-ност по физическо възпитание и спорт, педагози със специализа-ция по физическо възпитание и спорт. Срокът на обучение е два семестъра, редовна форма, обучение срещу заплащане. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 и ал. 4 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от „добър“.