ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

          Магистърски програми:

·       Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)5 семестъра, з.о., срещу заплащане

·       Ранно чуждоезиково обучение в началните класове – 3 семестъра, з.о., срещу заплащане

·           Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) – 4 семестъра, з.о., срещу заплащане

·           Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, з.о., срещу заплащане

·       Педагогика на масовата и художествена комуникация – 3 семестъра, з.о.,  срещу заплащане

·       Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – 3 семестъра, з.о., срещу заплащане

·       Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/ - 4 семестъра, з.о., срещу заплащане

·       Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, з.о., срещу заплащане

·       Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Магистърски програми:

·           Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, р.о. и з.о., срещу заплащане

  

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

Магистърски програми:

·       Логопедия /за български граждани, завършили други специалности/ – 4 семестъра, р.о., з.о., срещу заплащане

·       Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ - 4 семестъра, р.о., срещу заплащане

·       Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /за бакалаври по логопедия/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

          Магистърски програми:

·       Специална педагогика /за завършили и други педагогически специалности/ –  3 семестъра, р.о, срещу заплащане

·       Специална педагогика /за завършилии и други педагогически специалности – на английски език/ - 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

·       Специална педагогика /за завършили други специалности/ - 4 семестъра, з.о., срещу заплащане

·       Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения – 3 семестъра, р.о. срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

          Магистърски програми:

   Мениджмънт на социално-педагогическите дейности – р.о., з.о., срещу заплащане

   Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства – р.о., з.о., срещу заплащане

   Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители – з.о., срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

          Магистърски програми:

·       Музикална педагогика –2 семестъра, р.о., срещу заплащане

·       Музикални и мултимедийни технологии – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане

·       Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА

          Магистърска програма:

·                 Аудиовизуален дизайн  –2 семестъра, р.о., срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Магистърски програми:

·       Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане

·       Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство /за завършили други професионални направления/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

    

     Магистърска програма:

 

·       Графичен дизайн – 2 семестъра, р.о.,  срещу заплащане