ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА

þ Магистърска програма: Аудиовизуален дизайн

 

 Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Адриан Георгиев

Тел: 02/ 970 62 45

e-mail: adriang@mail.bg

                       

  1. Насоченост, образователни цели

 

            Специалността „Аудиовизуален дизайн “ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови медийни технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред медийния дизайнер в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

  1. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

В специалността „ Аудиовизуален дизайн “ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практикоприложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност  “аудиовизуален дизайн”   придобиват :

 

o   Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва:                    

·        знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии,

o   Специализирана подготовка, която включва :                                        

·        основи на тонрежисурата, видеомонтаж, постпродукция, мастеринг процеси.                                                                    

o   Практико-приложна подготовка, която включва:                                   

·        2D композитинг

·        Специални визуални ефекти

·        Звуков дизайн

 

  1. Професионални компетенции

 

Завършилите магистърската програма   “Аудиовизуален дизайн”   придобиват професионални умения за:                                                                                                   

    • работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи

·        видеомонтаж и постпродукция

 

Придобилите професионална квалификация “ МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙНЕР" притежават изградени компетентности, свързани с:

1.      видеомонтаж и постпродукция;              

2.      звуков дизайн;                                        

3.      комплексно планиране и реализация на аудиовизуален продукт.                                                                                                  

  1. Професионална реализация

Завършилите магистърска програма   “Аудиовизуален дизайн”, с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация  “ мултимедиен дизайнер ",   се реализират като:                                                                                                                                                                 

·        видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.

·        редактори и аудиовизуални  дизайнери за ефирни и електронни медии.

           

5. Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма “Аудиовизуален дизайн” могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

      Класирането за магистърска програма “Аудиовизуален дизайн” - платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от Добър.