НФ Орфеева дарба е създаден през 2004 г. като професионално сдружение на музикални педагози, преподаватели в музикално-педагогически ВУЗ  и културни дейци с цел да се подпомага развитието на музикалното образование и възпитание на подрастващите в България.

Основните дейности, залегнали в нашия Устав  и чрез които осъществяваме нашата цел, са:

  • Провеждане на квалификационна дейност с учители по музика в ДГ и СОУ чрез квалификационни курсове с различна актуална тематика;

  • Организиране и провеждане на Национални конференции по проблеми на музикалното образование, както и издателска дейност, свързана с тях.

  • Организиране и ежегодно провеждане на Националния детско-юношески конкурс Орфеева дарба, който успешно се реализира през март всяка година при участие на близо 2000 деца и младежи от цялата страна, а отскоро и от чужбина;

Първата Национална конференция е проведена през 2004 година  в сътрудничество с Московския педагогически университет /МГПУ/ и Руския културно-информационен център в София /РКИЦ/.  Участваха 15 доклада, от които 4 са от Русия, Темата на конференцията  беше МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА, УЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА, докладите са публикувани в сборник със същото заглавие. Поради своята актуалност темата на първата конференция стана и тема за следващите.

Втората Национална конференция /пак с международно участие/ се състоя през 2006 година със сътрудничество на  катедра Педагогика на изкуствата към СУ Св.Кл.Охридски и пак МГПУ. Докладите бяха 22, от тях 4  - от чужбина. Участниците в конференцията приеха специално ОБРЪЩЕНИЕ , в което констатират състоянието на музикално-образователното дело в България и предлагат своите виждания за подобряването му. Обръщението е публикувано в сборник с докладите.

Третата  Национална конференция с международно участие отново е на тема МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА, УЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА. Тя се проведе в 2011 г. със  сътрудничество с ДИУУ и ФНПП към СУ Св.Климент Охридски, както и ЮЗУ. В това издание на конференцията участваха колеги от Русия, Македония, Молдова, Испания, Сърбия, САЩ, както и български учени и преподаватели.

Предстои да осъществим следващото, четвърто  издание на Националната  конференция   в тясно сътрудничество с ФНПП и катедра Музика към СУ Св.Кл.Охридски през май 2013 г.