СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент  Охридски“

Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика

катедра Музика

 НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ОРФЕЕВА ДАРБА“ - София

 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

СОФИЯ 17-18 май 2013 г.

 

ДОКЛАДИ

Koskarov Ljupco

Analysys of the school books for music education of an aspect of multicultural and intercultural dimension

Popova-Koskarova Rozalina

Folkolore as means which influence`s the identity of the child`s personality through program of music education

Ангелова Кремена А.

Оценка на пространствените качества на звука - проблеми и параметри

Асташова Надежда Александровна

Музыкальное образование в современных условиях: системный подход

Бошева Майя К.

Значение и роля на микрофонната техника при поп пеенето

Бошева Майя К.

Сценично поведение на студентите – бъдещи поп певци

Василев Виолин И.

Повишената емоционална отзивчивост като психолого-педагогическо условие при овладяването на дидактическия материал в началното обучение по акордеон

Василев Виолин Ив.

За някои подходи при овладавянето на художествения дидактически материал в началното обучение по акордеон

Генова Таня Д.

Нови технологии и управление на проекти. Иновационни средства за педагогическо взаимодействие в ситуациите по музика в детската градина

Георгиев Адриан

Обучението по музикални компютърни технологии и тяхното приложение в средното и висшето образование

Георгиева Галина Кр.

Стратегии и перспективи на терапията с изкуство като средство за хармонизиране на личността в училищна среда

Григорова Христина Х.

Музика и емпатично общуване-път към успешна социализация

Грозданова – Радева Галя Ст.

Трансформации  на диалекта във фолклорните песни

Дамянов Димитър Д.

Брейнсторминг в музикално педагогическата практика

Дикова Даниела П.

«Партниращият пианист» -Американската педагогическа практика, описваща съвременния облик на акомпанятора

Димитрова Севдалина И.

Димитрова Стефка В.

Портфолиото  по  музика  в  детската  градина

Добрев Ангел Т.

Музикално-фолклорни дейности в условията на неформално музикално образование

Карагьозов Христо

Ролята на възпроизведения звук за формирането на слухови представи

Музикална “мода”

Косев Найден

Взаимовръзки между някои образователни модели в предучилищна възраст

Костадинова. В, Василев. Ж

Модерната интерпретация на националното фолклорно богатство – част от българската съвременна култура

Костова-Гошева Марияна Хр.

Необходимост и проблеми на пеенето при децата от предучилищна възраст

Кротева Николина С.

Към проблема за клавирния съпровод в хоровите творби на композитора
Филип Павлов

Кръстева Нонка П.

От учителя за учителя: създаване на учебно помагало по музика

Курмеева Надежда К.

Музыкальный лекторий в педагогическом колледже

Лещарова Емилия

Модел за прилагане на образователни стандарти

Лобутова Магдалена Г.

Предпоставки за въвеждане на интерактивни методи на обучение по музика

Лобутова Магдалена Г.

Възможности за употреба на интерактивни методи при обучението по музика в общообразователното училище и в извънучилищни дейности

Марчева Пенка И.

Музикална арт педагогика или музикотерапия  в училище?

Медушевский В.

Русская музыка как явление и задание православной цивилизации

Медушевский В.В.

Анализ красоты

Минкова Зоя Н.

Изисквания към дипломна работа при завършване на магистърска степен по специалността „Музикална педагогика” в САЩ

Миролескова Боряна А.

Някои проблеми  в обучението по солфеж

Митев Добромир

Приемственост и иновации в началното обучение по акордеон в българия

Митев Добромир

Особености на стилистиката в оригиналните български произведения за деца от началото на XXI век

Нанeва  Мария Хр.

Творческа музикална дейност в подготвителна група на детската градинa

Начева-Маркова Нина Иванова

Възможности за използване на интерактивни методи при преподаване на методика на обучението по солфеж

Неделчев Ганка

Обучението по пиано в специалност „Музика” на ФНПП. Ситуацията днес  и нейната проекция в хипотези за бъдещето му

Николов Николай А.

Възможности за развитие на музикалността у децата  в начална училищна възраст чрез използването на интерактивни и мултимедийни средства

Панайотов Панайот

Музикалното обучение

Панова Юлияна Г.

Разбиране и прилагане на компетентностия подход  при изучаването на дисциплината „дирижиране от клавир”

Паскалева Розалина Ст.

Музиката – ръка в ръка с уникалната българска технология „ENVISION“ 
 (или за преживяното опознаване на света в любимия учебен час на малките ученици)

Попова Даниела Иванова

Ролята на музикално-дидактичните игри и елементи от системата „Шулверк“за развитие  на метроритмичен усет у шестгодишните деца

Проданова-Велянова Радка Ас.

Към началното  формиране на усета за многогласие

Робустова Л.П.

Особенности педагогической подготовки студентов Новосибирской консерватории (академии) им. М.И. Глинки

Русков Стефан П.

Модел за оценяване на студентски дигитален аранжимент, реализиран чрез midi-проект

Рускова Янна П.

За професионалната компетентност на учителя по музика

Салитова Фарида

О реформировании структуры профессионального музыкального образования в российских регионах (по итогам исследования системы подготовки педагогов-музыкантов в Республике Татарстан)

Стоянова Галина

Музикално-образователните стратегии в България  през последните 120 години

Съботинова Цветомира Х.

За клавирният цикъл "албум за пиано" на Александър Текелиев

Такворян Божена Левон

Теоретични аспекти на неформално музикално образование

Тодорова Росица Ц.

Полифонични рефлексии в съзнанието на пианиста

Торопова Алла

Особенности развития мотивации к занятиям искусством

Фиданчев Константин К.

Обучението по музика в средното образование – проблеми и съвременни аспекти

Филева Красимира Г.

Логически и творчески задачи в обучението по музика за шести клас

Шушулова-Павлова Милена Г.

Стратегии за създаване на нови музикално-образователни практики в опита на нов български университет и извън него