МУЗИКА

Членове  

 

     В катедра „Музика“ се провежда обучение в специалностите „Музика“ в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…. и специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“  по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство. През годините първоначално катедрата се е наричала „Естетическо възпитание“, след това „Педагогика на изкуствата“, а от 2006 година е структурирана и катедра „Музика“. Академичният състав на катедра „Музика“ включва 12 преподаватели на основен трудов (2 професори, 4 доценти, 3 главни асистенти и  3 асистенти), 9 от които със защитени докторски степени в направления 8.3 Музикално и танцово изкуство, 1.3 Педагогика на обучението по… , както 2.1 Филология. Застъпването на три професионални направления гарантира широко профилното обучение в специалностите на катедра „Музика“. 

I. Специалности и образователно-квалификационни степени, администрирани от катедрата.

1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“: Специалности.

1. 1. Музика

А. Форма и срок на обучение: редовно обучение; 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.

Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на музикалната педагогика. Основната цел на този учебен план е да подготви учители по музика с широкопрофилна подготовка, което е и основна цел на специалността. Учебният план е разработен според държавните изисквания за придобиване на висше образование за специалност “Музика”. Учебният план включва: задължителна – базова; задължителна – специализираща подготовка, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем от практическо обучение.

В. Професионална реализация:  

-учител по музика във всички степени на общообразователното училище (начален, среден и горен курс);

-преподавател по музика в паралелките с разширено изучаване на музика;

-музикален педагог в детските заведения;

-ръководители на ученически и извънучилищни младежки формации (хорови, инструментални, вокални, фолклорни и др.);

-административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;

-административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата.

Г. Администриране.

- Ръководител – доц. д-р Адриан Георгиев

  Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

  понеделник 11.00 до 12.00 ч. и вторник – 13.00 до 14.00 ч.

  Кабинет 219      сл. тел. 02 9706 245 e-mail: adriang@mail.bg

- Инспектор – Весела Манолова

Кабинет 314      сл. тел. 02 9706 244

 1. 2. Музикални медийни технологии и тонрежисура

А. Форма и срок на обучение:

- Редовно обучение - 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.

Специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звуковитехнологии. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии. 

В. Професионална реализация:

Завършилите специалност   “Музикални медийни технологии и тонрежисура” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и с професионална квалификация  “ Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Медиен дизайнер",   се реализират като:                                                                        

• тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.                                                               

• тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.                               

  музикални редактори и др.        

Г. Администриране.

- Ръководител – гл. ас. д-р Христо Карагьозов

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

вторник 10.00 до 12.00 ч. и четвъртък 14.00 до 16.00 ч.

Блок № 2, ет. 5 - Студио 5     e-mail: hristo@studiodigitalplus.com

- Инспектор – Валентина Едуард

Кабинет 320      сл. тел. 02 9706 237

2. Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Музика“: Магистърски програми.

2.1 Музикална педагогика.

А. Форма и срок на обучение: Форма на обучение: редовна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 години/.

Б. Професионална реализация

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по  музикална педагогика. Той има право да работи като:

• музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);

• музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І-VІІІ клас) в СУ;

• музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;

• преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;

• сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;

• административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;

• административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;

• административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

 

В. Администриране.

- Ръководител – доц. д-р Адриан Георгиев

  Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

  понеделник 11.00 до 12.00 ч. и вторник – 13.00 до 14.00 ч.

 Кабинет 219      сл. тел. 02 9706 245 e-mail: adriang@mail.bg- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 2.2. Музикални и мултимедийни технологии.

А. Форма и срок на обучение: Форма на обучение: редовна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър, и формират необходимите компетенции за успешна реализация като:

          Музикални редактори;

          Медийни дизайнери;

          Специалисти дигитален аудио - монтаж и звукообработка;

          Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии

          Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по мултимедийни технологии,   тонрежисура и виртуални технологии.

 

В. Администриране.

- Ръководител – доц. д-р Адриан Георгиев

  Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

  понеделник 11.00 до 12.00 ч. и вторник – 13.00 до 14.00 ч.

 Кабинет 219      сл. тел. 02 9706 245 e-mail: adriang@mail.bg- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 2.3. Музикални и мултимедийни технологии (за завършили

            други специалности).

А. Форма и срок на обучение: редовна ; 3 семестъра /1,5 години/.

Б. Професионална реализация:

Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър, и формират необходимите компетенции за успешна реализация като:

·     Музикални редактори;

·     Медийни дизайнери;

·     Специалисти дигитален аудио - монтаж и звукообработка;

·     Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии

·   Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по      мултимедийни технологии,   тонрежисура и виртуални технологии.

Г. Администриране.

- Ръководител – доц. д-р Адриан Георгиев

  Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

  понеделник 11.00 до 12.00 ч. и вторник – 13.00 до 14.00 ч.

 Кабинет 219      сл. тел. 02 9706 245 e-mail: adriang@mail.bg-

-        Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 2.4. Аудиовизуален дизайн

А. Форма и срок на обучение: редовна ; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация

Завършилите магистърска програма   “Аудиовизуален дизайн”, с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация  “ мултимедиен дизайнер ",   се реализират като:                                                                                                                                                                  

          видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.

          редактори и аудиовизуални  дизайнери за ефирни и електронни медии.

В. Администриране.

- Ръководител – доц. д-р Адриан Георгиев

  Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

  понеделник 11.00 до 12.00 ч. и вторник – 13.00 до 14.00 ч.

 Кабинет 219      сл. тел. 02 9706 245 e-mail: adriang@mail.bg-

-        Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234 

2.5. Филмова и сценична музика.

А. Форма и срок на обучение: редовна; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация

Завършилите специалност   “ Филмова и сценична музика ”    с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация  “Композитор, оркестратор филмова и сценична музика",   се реализират като:                                    

• Композитори, аранжьори, оркестратори за филмова и сценична музика.

• тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.

• музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.         

 

В. Администриране.

Ръководител – гл. ас. д-р Веселин Караатанасов

Приемно време зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

сряда от 13.00 до 15.00 ч. и четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.

Блок № 2. Ет. 5  - Фонотека      e-mail: wess-music@dir.bg

- Инспектор – Милка Белева

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

 2.6. Audiovisual Design (in English)

А. Length of study: 2 semesters                   Form of study: full-time (paid tuition)

В. Orientation and educational objectives

 The specialty ‘audio video design’ is aimed at people interested in current digital media technologies and who have a Bachelor's degree in the professional fields ‘Pedagogy of musical education’ and ‘Art of music and dance’. The goal of the training program is to form people with high qualifications, capable of dealing well with the challenges that come with being a media designer in the era of modern multimedia technologies.

С. Professional realization

Those who complete the “audiovisual design’ master’s program, with educational-qualification degree  ‘master’ and professional qualification ‘multimedia designer’, eventuate as:                                                                                                                                   

• video editors in electronic media and specialists in the field of audiovisual processing;

• editors and audiovisual designers for broadcasted and electronic media.

 D. Head of M.A. program:  Assoc. Prof. Adrian Georgiev

 Consultation time for the winter semester of 2016/2017 academic year: every Monday, from 11:00 hrs to 12:00 hrs.

  Room: 219.      Phone: 02 9706 245

- Inspector – Valеntina Eduard

  Room: 320     Phone: 02 9706 237