ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Членове  

 

Катедра „Визуални изкуства” е в състава на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. КлиментОхридски”. Катедрата приема
студенти
по специалностите „Изобразително изкуство” и „Графичен дизайн“.

 

Специалност „Изобразително изкуство” се осъществява в три степени:
бакалавър, магистър и доктор.
Учебната програма обхваща учебни дисциплини в най-широк спектър на визуалните изкуства – рисуване и композиция, живопис и цветознание, скулптура и художествени конструкции, графика и технологии,
декоративно-приложни
изкуства и комбинаторика, графичен дизайн и визуална комуникация, неконвенционални изкуства, анатомия, перспектива,
история и теория
на изкуството, методика и педагогика. Отделено е място на компютърната грамотност и на многообразието от извънкласни форми на преподаване на изобразително изкуство. Философията на специалността „Изобразително изкуство” е фокусирана върху хармоничното и пропорционално съжителство на трите основни аспекта на обучение – художествено-практически,
историко-теоретичен и педагогико-методически.

....................................................................................

Специалност „Графичен дизайн” се осъществява в две степени:
бакалавър
и магистър и предлага
професионално разглеждане на проблематиката, свързана с изобразителните техники и технологии на визуално-комуникационите системи, каквито са печатните издания, тотал дизайна, плаката, рекламата, опаковката, шрифта, илюстрацията, уебдизайна и др. Обучението по графичен дизайн е насочено към формиране на високо квалифицирани специалисти, способни да отговорят адекватно на изискванията, които стоят пред графичния дизайнер във времето на информационните технологии. При обучението на студентите наред с придобиването на знания и изграждането на умения и технически компетенции в областта на графичния дизайн, се държи на формирането и отстояването на определени естетически критерии. Търсен е балансът между тясната специализация, свързана с различни дейности от работата на графичния дизайнер и общата подготовка в областта на пластичните изкуства. Акцентът в учебния план е поставен върху дисциплините, непосредствено свързани с изграждане на компетенции в областта на графичния дизайн и рекламата  („Фотография“, „Графичен дизайн и реклама“, „Софтуер за рекламен дизайн“).

 

 

Форма на обучение: Редовнa

Изпити за специалност Изобразително изкуство  

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

 

І. Изпит с коефициент 2:
1. Събеседване;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:
2. Българскиезик и литература;
3. История и цивилизация;
4. Философскицикъл;
5. Английскиезик;
6. Немскиезик;
7. Френскиезик;
8. Испанскиезик;
9. Италианскиезик;
10. Рускиезик;
11. География и икономика;
12. Химия и опазваненаоколнатасреда;
13. Биология и здравнообразование
14. Математика;
15. Физика и астрономия

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

12
макс.
бал

* Забележка

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

 

На Събеседването кандидат-студентите отговарят на следните въпроси:

1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници.

2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.


Методически
указания
В хода
на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.
Кандидатът
представя свои творби, избрани по лична преценка. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадената творба

  

 

Изпити за специалност  Графичен дизайн

Състезателни изпити

 

 

 

 

І. Изпит с коефициент 2:
1. Събеседване;
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12
макс.
бал

1.Събеседване
Конкурсният
изпит се провежда под формата на изпит - събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки по един от следните начини:

а.Творби в оригинал.

б.Творби под формата на фотографии на хартиен носител.

в.Творби в електронен вариант /на личен лап-топ/.