ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

преподавател

сл.телефон

кабинет

Проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков – ръководител катедра и зам. декан по научна художествена и проектна дейност

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Живопис и цветознание/

02 9706233

602

Проф. д-р Бисера Василева Вълева

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Рисуване и композиция/

02 9706263

600 В

Проф. д-р Лаура Иванова Димитрова

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Декоративни изкуства и комбинаторика, Теория на художествения образ/

 

02 9706275

600 А

Проф. Буян Йорданов Филчев

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Графика и графични технологии/

02 9706275

600

Ателие – графика, 275 ІІет.

Ателие - графичен дизайн, 604 – VІ ет.

  

Доц.д-р Анна Илчева Цоловска

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Скулптура и художествени конструкции/

02 9706235

609

Ателие – скулптура, 276 - ІІет.

Компютърна зала, 323 – ІІІ ет.

Доц.д-р Мая Веселинова Димчева

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство /Методика на изобразителното изкуство/

02 9706235

609

Доц. Милена Любенова Блажиева-Кирчева

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /История на изкуството/

02 9706263

600 В

Гл.ас.д-р Добрин Йорданов Атанасов

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство /Неконвенционални форми; Софтуер за графичен дизайн/

 

02 9706261

600 Б

Гл.ас.д-р Снежина Колева Бисерова

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Графика и графични технологии/

02 9706275

600 А

Ателие – графика, 275 ІІет.

Ателие - графичен дизайн, 604 – VІ ет.

 

Ас.д-р Венцислава Христова Стоянова

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство /Теория на художествения образ, Рисуване и композиция/

02 9706261

600 Б

Ас. Явор Спасов Грънчаров

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /Графичен дизайн, Софтуер за графичен дизайн/

 

02 9706275

600 А

Милка Таньова Белева

инспектор Учебна дейност

02 9706234

603