МУЗИКА

 

Специалност Музика е акредитирана като самостоятелна специалност през 1998 г. Завършилите могат да намерят своята реализация в областта на музикалната педагогика, както и в инструменталното направление. Обучението се провежда в трите степени на висшето образование: бакалавър, магистър и доктор.

Завършилите бакалавърска степен могат да се реализират като:

-         Учител по музика във всички степени на общообразователното училище (начален, среден и горен курс);

-         Преподавател по музика в паралелки с разширено изучаване на музика (І-ХІІ клас);

-         Преподавател по музика в паралелки с музикален профил (ІХ-ХІІ клас);

-         Музикален педагог в детски заведения;

-         Преподавател по музикален инструмент (в детски музикални школи, центрове по изкуствата, извънкласни форми на общообразователното училище);

-         Ръководител на ученически и извънучилищни младежки формации (хорова, инструментална, вокална, фолклорна и др.);

-         Административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата.

Завършилите магистърска степен могат да изпълняват диагностични, експертни и конструктивни дейности към ведомства, научни институти, национални и правителствени институции в областта на музикалното образование и култура.

Завършилите докторска степен могат да се реализират и в системата на висшето образование.

Кандидатстването и приемът за специалност Музика представлява процедура от три кръга, включващи изпит по музикален инструмент или пеене, писмен изпит по солфеж- диктовка, и устен изпит по солфеж с елементарна теория на музиката. Крайният бал се формира като сбор от оценките, получени на изпипите от трите кръга.