HOME

 

Целта на проекта е да се институционализира подготовката на педагогически кадри за работа с деца и ученици от ромската етническа общност, като в процеса активно участват представители от  ромски произход. Част от проекта е  изграждането на Център по интеркултурно образование към Софийския университет, в чиято работа участва ромски консултативен.

 

Центърът ще осигурява възможност на студенти и преподаватели за досег и работа с предмети на ромската култура (литература, музика, филми, снимки, документи и др.); произведения на изкуството с ромски автори и на ромска тематика. Центърът, заедно с партньорските организации ще разработва следдипломни квалификационни програми по начална и предучилищна педагогика. Ще бъдат обучавани директори на училища, учители и др. образователни работници, представители на неправителствени организации, работещи в областта на образованието; ромски активисти. Дисциплините, които ще бъдат включени в квалификационните курсове са: Интеркултурна компетентност, Подготовка за четене и писане на деца в мултикултурна образователна среда, Педагогика на включването /десегрегацията в образованието на ромските деца, Познавателни функции на продуктивните дейности в интеркултурна среда и др. Акцент ще бъдат лекции за особеностите на ромската образователна проблематика, проблемите на десегрегацията в ромското образование; ромската история, семейство, култура. Дисциплините ще бъдат водени от университетски преподаватели и представители на неправителствени организации. Освен лекционна, курсовете ще имат и практическа част.