СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

 

20 ГОДИНИ

 

ФАКУЛТЕТ

 ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА

ПЕДАГОГИКА

 

 

 

 

Научна конференция

 

ВИСШЕТО ПЕДАГОГИЧЕСКО

ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОБЛЕМИ,

ПОСТИЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ

 

 

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

 

София,  23 24  Ноември  2004 г.


 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

 

Председател:

Доц. д-р Здравко Лалчев

 

Членове:

Доц. д-р Божидар Ангелов

Доц. д-р Милка Атанасова

Доц. дфн Томислав Дяков

Проф. д-р Георги Бижков

Проф. дизкн Чавдар Попов

Доц. д-р Татяна Борисова

Доц. д-р Катерина Караджова

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

Председател:

Доц. д-р  Божидар Ангелов - декан на ФНПП и ръководител катедра ПУП

 

Членове:

Доц. д-р Здравко Лалчев – зам. декан

Доц. д-р Милка Атанасова – зам. декан

Доц. дфн Томислав Дяков – зам. декан

Проф. д-р Георги Бижков – ръководител катедра СПСД

Проф. д-р Чавдар Попов – ръководител катедра ПИ

Доц д-р Татяна Борисова – ръководител катедра НУП

Доц. д-р Катерина Караджова – ръководител катедра СП

Доц. Румен Захариев

Гл. ас. д.р Николай Цанев

Гл. ас. д-р Мира Цветкова-Арсова

Гл. ас. Марина Пиронкова

Ст. ас. д-р Вероника Вълканова

Ст. ас. Христина Оцетова

Ст. ас. Мария Ганчева

Ст. ас. Людмила Зафирова

Маг. Владимир Стойчев

Ангелина Равначка

 

Секретари:

Рени Бурчина

Бистра Стефанова

Зоя Йовова

Здравка Янкова

Татяна Маркевич

Антоанета Ананиева-Георгиева

Милка Белева

 


 

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на:

Владимир Будев – Студентски общежития и столове

Марин Крусев – ДИ „Слово”

Георги Николов – ф-ма „Влагоклима”

Стоян Станчев – ф-ма „Macteam”

Йоана Томова – ДИ „Просвета”

 

Ноември, 23 (вторник)

 

Начало на конференцията

 

Аула, Ректорат СУ

 

10.00                     Регистрация на делегатите

 

11.00 – 13.00  Тържествено откриване на конференцията

                                   Кратка музикална програма

                                   Приветствия

                                   Награждаване

 

 

 

 

Пленарни заседания

Председател: Доц. д-р Божидар Ангелов

Секретар: Доц. дфн Томислав Дяков

 

Ноември, 23 (вторник), Аула, Ректорат СУ

 

14.00 – 14.30 .

Висшето образование на студентите-педагози: проблеми, постижения и тенденция за развитие

Доц. д-р

Божидар Ангелов

14.30 – 15.30

Нов практико-ориентировъчен подход във висшето педагогическо образование в Русия

Проф. дпсн

Елена Николаевна Волкова

Доц.д-р Илона Албертовна Серегина

Почивка

15.45 – 16.15 .

Среща с възпитаници на ФНПП, работещи в медиите

 

16.15 17.15

Кръгла маса: Децата и учениците в съвременния свят

Водещи:

Доц.д-р Божидар Ангелов

Доц. дфн Томислав Дяков

 


 

 

Секционни заседания

 

 

Ноември 24 (Сряда), ФНПП

 

Секция А. Предучилищната педагогика

Научен ръководител: Доц. д-р Божидар Ангелов

Председател: Доц. д-р Божидар Ангелов

Секретар: Гл. ас. д-р Вероника Вълканова

 

Зала 512, ФНПП

 

10.00 – 10.30

Актуални проблеми на предучилищната педагогика

Проф. дпн

Елка Петрова

10.30 12.30

Почивка:

11. 30 – 11.40

Представяне на докладите

 

 

Хуманистичен творчески подход към предучилищната педагогика

Акаd. Marko Stevanovic Ph.D.

Светла Шапкалова

Учебна програма по “Методика на работа с надарени деца от предучилищна възраст”

Владимир Михайловски

За качеството на висшето педагогическо образование – управленски стратегии и проблеми

Доц. д-р Димитър Гюров

Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми

Доц. д-р Лучия Малинова

Образованието за мир в подготовката на педагогическите кадри

Доц. д-р Елена Русинова

Проучване на ориентацията към критерии за оценяване на образователни програми при интегрираната подготовка на студентите-педагози

Доц. д-р Весела Гюрова

Съвременни проблеми при овладяването на практически опит от студентите-педагози

Доц. д-р Мария Баева

Съвременни измерения на математическата подготовка за училище

Доц. д-р Тодорка Велинова

Базисни ценностни ориентации на студентите педагози от първи курс

Доц. д-р Любослава Пенева

Гл. ас. д-р Радослав Пенев

Електронното обучение на студенти-педагози предпоставки и перспективи

Гл. ас. Вероника Вълканова

Неоползотворени възможности за пробуждане на детския интерес към книгата

Доц. д-р  Маргарита Терзиева

Взаимовръзка на показателите в процеса на усвояване на двигателните действия на децата от детската градина.

Възможности за моделиране на педагогическите дейности по физическо възпитание в детската градина.

Доц. д-р Магдалена Глушкова

Повишаване професионалната компетентност на студентите по “педагогика на взаимодействие дете-околна среда”

Гл. ас д-р София Каракехайова

Интегративни функции на геометричните знания в подготвителна група

Виолета Кърцелянска-Станчева

Структура на технологичните компетенции, овладяни от студентите в курса по формиране на математически представи в предучилищна възраст

Вили Янчева

Ролята и значението на познавателната мотивация при подготовката на децата за училище

Гл.ас. Красимир Иванов

Социално-педагогически функции на сюжетно-ролевата игра

Гл. ас. Свилен Марков.

Критерии и показатели за изследване на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословици и поговорки у 5-7-годишни деца

Розалина Енгелс

“Изобразителни техники за творчество” като дисциплина в учебните програми на студентите-педагози

Мария Попова

Психологически особености на децата, лишени от родителска грижа

Цветелина Кьосева

 

Почивка

 

14.00 – 15.15

Кръгла маса “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”.

Дискусия

Водещ: Доц. д-р Божидар Ангелов

 

 

Секция Б.  Начална училищна педагогика

Научен ръководител: Доц. д-р Татяна Борисова

 

 

10.00 – 10.30

зала 313

Слово за проф. Александър Маждаров 

Проф. д-р Стойка Здравкова

 

 

Секция Б1

 Председател: Доц. д-р Татяна Борисова

Секретар: Гл. ас. Анна Георгиева

 зала 313

10.30 – 10.40

Подходи при подготовката на началните учители по дидактика на родинознанието и природознанието

Доц. д-р Илиана Мирчева

10.40-10.50

Идеята за единство на живата и неживата природа при обучението на началните учители. Неосфера

Доц. д-р Мария Велева

Гл. ас. Милена Божкова

10.50 – 11.00

Екологичната подготовка на студентите от ФНПП – основа в практиката им по екологично образование и възпитание на учениците от началното училище

Доц. д-р Илия Илиев

11.00 – 11.10

Реализиране на идеята за интеркултурното образование в новите учебници по “Човекът и обществото” за III клас

Ст. ас. Людмила Зафирова

11.10 – 11. 20

За комуникативната толерантност на бъдещите начални учители

Ст. ас. Калина Йончева

11.20 – 11.30

Възможности на обучението по СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” за интеркултурното образованието на учениците от ромски произход в началното училище

Диана Димитрова

Почивка

11.40 – 11.50

Висшето педагогическо образование в университетските колежи

Доц. д-р Славка Славова

11.50 – 12.00

ДОИ за началното образование – мит и реалност

Доц. Янка Тоцева

12.00 – 12.10

Развитието на науките за възпитанието в България и висшето педгогическо образование

Гл. ас. д-р Стефан Стефанов

12. 10 – 12.20

Практическите упражнения по дидактика на българския език и литература – възможност за развитие на критичното мислене и преодоляване на слабостите в езиковата подготовка на студентите

Ст. ас. Анна Георгиева

12.20 12.30

Възможности за развитие на социокултурните компетенции на учениците от начален етап в обучението по литература чрез новото учебно съдържание в читанките за III клас

Светла Терзиева

12.30 – 12.40

Текстолингвистика и практическо обучение за студенти – филолози

Д-р Никола Топузов

12.40 – 12.50

Дидактически технологии за овладяване на икономически знания в начална училищна възраст

Гл. ас. Мария Кавданска

12.50 – 13.00

Размисли върху поведенческите проблеми

Прокоп Павлов

 

Секция Б2

 Председател: Доц. д-р Здравка Новакова

Секретар: Гл. ас. Габриела Кирова

Зала 213

10.30 – 10.40

Обучението по математика и разбирането

Проф. Асен Радойков,

Величка Спасова

10.40 – 10.50

Обучението по дидактика на математиката – проблеми, постижения, тенденции

Доц. д-р Здравка Новакова

10.50 – 11.00

Подобряване на качеството и ефективността на обучението по математика в I-IV клас чрез подбор и структуриране на задачите

Ст.н.с. д-р Лиляна Апостолова-Политова

11.00 – 11.10

Теоретико-множественият подход в обучението по математика в началните класове

Доц. д-р Маргарита Върбанова

11.10 – 11.20

Тhe Kumon Mathematics Method

Гл. ас. д-р Иванка Минчева,

Кристина Драганова

11.20 – 11.30

Възможности за разширяване компетентността на студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ чрез практическите упражнения по дидактика на математиката

Гл. ас. Габриела Кирова

почивка

11.40 – 11.50

Развитие на математическите способности на учениците от III и IV клас чрез решаване на текстови задачи от движение в часовете по задължително избираема подготовка

Доц. д-р Евелина Динева

11.50 – 12.00

За курса по математика в специалността “Начална училищна педагогика”

Доц. д-р Здравко Лалчев

12.00 – 12.10

Учебни задачи за формиране на знания и умения за създаване на дидактически материали за компютърна техника

Гл. ас. д-р Тони Чехларова

Георги Николов

12.10 – 12.20

Физическата култура като част от професионалната култура на съвременните педагогически кадри

Проф. дпн Светлана Димитрова

12.20 – 12.30

Развитие на методиката по физическо възпитание във ФНПП

Доц. д-р Филип Филев

12.30 – 12.40

Подобряване качеството на обучение по физическо възпитание и спорт на учителите в началното училище

Доц. д.р Крася Каваклова,

Доц. д-р Боянка Пенева,

Гл. ас. д-р Елеонора Милева

12.40 – 12.50

Дискусията при обучението по четене на английски език на студентите  - педагози

Ст. ас Силвия Грудкова

12.50 – 13.00

Обучението по английски език на студентите от специалност НУПЧЕ в контекста на Общата европейска рамка за езиците

Ст. ас. Мария Ганчева

13.00 – 13.10

Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас

Ас. Пенка Кънева

           

 

почивка

 

Зала   313, ФНПП, Секция Б

 

14.00 – 15.15  

Кръгла маса “Подготовката на началните учители във ФНПП”.

Дискусия

Водещ: Доц. д-р Татяна Борисова

 

                                   

 

Секция В. Специална педагогика

Научен ръководител: Доц. д-р Катерина Караджова

Председател: Доц. д-р Катерина Караджова

Секретар: Д-р Мира Цветкова-Арсова

 

Зала 230, ФНПП 

 

10.00 – 10.10

Подготовка на студентите по педагогика на зрително затруднените като бъдещи членове на училищния диагностичен екип

Проф. д-р Владимир Радулов

10.10 – 10.20 .

Биологични и социални стигми и развитието на децата с нарушения

Проф. д-р Златко Добрев

10.20 – 10.30 .

Специални потребности във висшето педагогическо образование

Доц. д-р Цанка Попзлатева

10.30 – 10.40 .

Някои съвременни тенденции за усъвършенстване процеса на работа със студенти във ФНПП

Гл. ас. д-р Мира Цветкова

10.40 10.50

Логопедичното въздействие при деца с нарушения в училищна възраст

Гл. ас. Антоанета Георгиева

10.50 11.00

Практикумът като форма на обучение на студенти по специална педагогика нови възможности и перспективи

Гл. ас. Светлана Христова

11.00 11.10

Съвременни аспекти на девиантното поведение на учениците през пубертета

Д-р Ели

Драголова

11.10 11.20

Подготовка на педагози за работа с деца със специфични образователни потребности (психолого-педагогически аспекти)

Гл. ас. д-р Силвия Цветкова

11.20 11.30

Формиране на  комуникативна компетентност на студенти

Ас. д-р Стойко Иванов

Почивка

11. 30 11.40

Наш патрон, наш учител

Проф. д-р Виктория Радева

11.40 – 11.50

Мускулна работа способност при деца с интелектуална недостатъчност

Доц. д-р Емил Маринов

11.50 12.00

Интегрирано обучение със средствата на физическото възпитание и спорта при деца с увреждания

Доц. д-р Боянка Пенева,

Доц. д-р Майя Николова,

Гл. ас. д-р Елеонора Милева,

Гл.ас. д-р Емилия Павлова

12.00 – 12.10

Специфика на работата в часовете по родна реч с умствено изостанали ученици

Снежана Николова

12.10 12.20

Практическа програма за индивидуална и диференцирана работа с ученици от помощно училище.

Атанас Тодоров

12.20 12.30

Ролята на ранната психолого-педагогическа помощ при деца с интелектуална недостатъчност

Ст. ас. Пенка Шапкова

12.30 12.40

Изграждане на специфични комуникативни умения на студентите по специалност „Логопедия”

Ст. ас. Генчо Велчев

12.40 12.50

Преподаването на психология в педагогическите специалности

Гл. ас. Христо Монов

 

 

Почивка

 

 

14.00 – 15.15

Кръгла маса: “Интегрирано и включващо обучение на деца със специални образователни потребности”.

Дискусия                                

Водещ: Доц. д-р Катерина Караджова

 

 

Секция Г.  Педагогика на изкуствата

Научен ръководител: Проф. дин Чавдар Попов

Председател: Доц. Румен Захариев

Секретар: Гл. ас. д-р Адриан Георгиев

 

Зала 607, ФНПП

 

10.00 – 10.10

Някои проблеми при преподаването на съвременното изкуство и теорията на визуалните изкуства в рамките на специалност “Педагогика на изобразителното изкуство”

Проф. дин Чавдар Попов

10.10 – 10.20

За присъствието на декоративно-приложните изкуства, архитектурата и дизайна в педагогиката на изобразителното изкуство

Доц. Румен Захариев

10.20 – 10.30

Творческите изяви на студентите от специалност “Педагогика на изкуството – важен стимул за активно протичане на учебния процес”

Ас. д-р Орлин Дворянов

10.30 – 10.40

Из опита на съвременното обучение по иконопис (проблеми, постижения и нови тенденции)

Гл. ас. Мая Димчева

10.40 – 10.50

Приказка без край, или за фантастичната книга в края на 20-ти век

Гл. ас. Малинка Димитрова

10.50 – 11.00

Литературоведски подходи: обучението на студентите да интерпретират произведения за деца

Интерактивните методи: Възможности за използването им в часовете по литература

Гл. ас. Никола Бенин

11.00 – 11.10

Театралните техники в педагогическата практика

Гл. ас. д-р Данка Щерева

11.10 – 11.20

Театралната игра – средство за изграждане на ценностна система на учениците от начална училищна възраст

Гл. ас. Евгения Иванова

11.20 – 11.30

Фолклорът в художествената практика на специалност “Педагогика на изобразителното изкуство”

Гл. ас. Бисера Вълева

Почивка

11.40 – 11.50.

Едукативната форма на улога на музички от воспитно-образовен процес

Проф. д-р Ванчо-Жан Колев

11.50 – 12.00

Музикално-педагогическата подготовка на студентите от предучилищна и начална училищна педагогика

Доц. д-р Таня Бурдева

12.00 – 12.10

Музикалното мислене при подготовката на студентите – бъдещи педагози

Гл. ас. д-р Валентина Манолова

12.10 − 12.20

Педагогическите търсения на проф. Сагаев

Гл. ас. Милена Согирова

12.20 – 12.30

Диагностика на музикално-ритмичните особености на учениците от III клас

Гл. ас. Божана Бойчева,

Ас. Цанимир Байчев

12.30 – 12.40

Запознаване на учениците от IV клас на СОУ с инструментите от симфоничния оркестър чрез “Петя и вълкът” на С. Прокофиев

Гл. ас. Красимира Филева

12.40 – 12.50

Музикалният педагог и неговата социализираща роля

Цветанка Коловска

 

Почивка

 

14.00 – 15.15

Кръгла маса “Изкуство и педагогика”.

Дискусия

Водещ: Доц. Румен Захариев

 

 

 

Секция А, Б, В, Г

Зала 230, ФНПП

 

15.30 – 16.30  Разговор по проблемите на интегрираното обучение

                                   Водещ: Проф. д-р Владимир Радулов

 

 

 

Секция Д.  Социална педагогика и социално дело

Научен ръководител: Проф. д-р Георги Бижков

Председател: Председател: Доц. дпн Клавдия Сапунджиева

Секретар: Гл. ас. Марина Пиронкова

 

 

 Зала №2, Ректорат СУ

 

10.00 – 12.30

Почивка:

11.00 11.15

Представяне на докладите

 

 

Образованието на възрастни в Русия

Проф. Петър Петров

Хуманистични измерения на социално-педагогическата дейност

Проф. д-р Гинка Димитрова

Постмодерната визия за учителите като публични интелектуалци 

Доц. дпн Клавдия Сапунджиева

Консултирането в университетската подготовка на специалисти за работа в социалната сфера

Доц. д-р Нели Бояджиева

Социалният педагог е или не е социален работник (Социалната педагогика и социалните дейности общото и различното)

Доц. д-р Нели Петрова

Проблеми на въвеждането на кредитната система в Софийския университет

Доц. д-р Борис Минчев

Implikacii na Nacionalnata programa za razvoj na obrazovanieto vo Republika Makedonia 2005 – 2015 vr z  nasokite na razvoj na pedagogskite fakulteti

Доц. д-р Емилия Петрова-Горчева

Лидия Горачинова-Илиева

Съвременни измерения на неформалното образование

Доц. д-р Пенка Тодорова

Бъдещите педагози да възпитават децата как да живеят

Доц. д-р Елена Кръстева

Конфликт ориентиран подход във висшето педагогическо образование

Доц. д-р Йорданка Балтаджиева

Състояние, проблеми и насоки в образованието на България

Доц. дпн Виолета Борисова

Социалната педагогика научни рамки и академични проекции

Доц. д-р Силвия Николаева

Адаптацията към училищен живот като психолого-педагогически проблем

Доц. д-р Синто Моис Юлзари

Педагогическото образование в контекста на българската традиция и модернизация

Доц. д-р Нина Герджикова

Образованието по правата на детето нова университетска педагогическа дисциплина

Гл. ас. д-р  Цецка Коларова

Социално-педагогически проблеми на студентите

Гл. ас. д-р Живка Военкина

Социалната педагогика в университетското образование

Гл. ас. Марина Пиронкова

Технология и ценности аспекти с оглед на образованието

Гл. ас. Катя Симеонова

Висшето педагогическо образование в Република Гърция

Хрисула Атанас Недялкова

Висшето педагогическо образование проблеми, постижения, тенденции

Ас. Ваня Илиева Кильовска

Подготовката на социалните педагози в перспективата на европейската интеграция

Ас. Христина Оцетова

Обучението в международна толерантност постижения, проблеми, перспективи

Светла Ангелова Шапкалова

Съвременни тенденции в подготовката на студентите по дидактика

Петър Райков Петров

Езиковото и литературно обучение във възгледите и практиката на представителите за движението за свободно възпитание

Румяна Викторова Бойчин

Образованието на жените през 19 20 век

Даниела Миловидова

 

Почивка

 

14.00– 17.00

Кръгла маса: “Подготовката на социалните педагози в перспективата на европейската интеграция”

Дискусия

Водещи:

Доц. д-р Нели Бояджиева

Доц. д-р Нели Петрова-Димитрова

 

 

 

 

Заключителна лекция

 

Зала №2, Ректорат СУ

 

17.00 – 18.00      Висшето образование в България –

                            готовност за      Европейския съюз

                                                                                                       Бахрам Бекхрадния

                                                                                                                                 Оксфордски Университет

                                                                                                                                 Институт за политика

                                                                                                                                 във висшето образование

 

 

Закриване на конференцията

 

19.00                   Коктейл в клуб-ресторант на Софийския университет                           “Яйцето”