Подготовката на специални педагози в процеса на евроинтеграция - Българо - Румънската перспектива

 

Проектът на Центъра за Европейски изследвания по специална педагогика към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ Св. Климент Охридски е насочен към установяване и развитие на академично сътрудничество в областта на подготовката на специални педагози между СУ Св. Климент Охридски и Babes Bolyai University, Faculty of Psychology and Sciences of Education, Special Education Department, Cluj Napoca, Romania, и е подкрепен в рамките на конкурс Стратегическо партньорство в областта на висшето образование в региона на Балканите и Югоизточна Европа на Институт Отворено Общество- София.

Основната цел на проекта е създаване на стратегическо между-университетско сътрудничество по проблемите на висшето образование на студентите по специална педагогика с фокус върху европейските стандарти и крос- културната перспектива.

Дейностите включват срещи, дискусии, разработване и апробиране на лекционни курсове, публикации и др.

Ръководител на проекта от страна на ФНПП е проф. дпн Владимир Радулов, а координатор- гл. ас. д-р Мира Цветкова- Арсова.

Стартът на дейностите е заложен за 1.12.2004 г.