1. TEMPUS JEP 07 215/ 94 “Action on Reflective Practice”

 

Този проект бе иницииран от Brunel University- London, School of Education и СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, и даде възможност за коопериране на академично ниво между университета- контрактор Brunel, University of West of England in Bristol, UK, University of Limerick in Ireland, University in Patras- Greece, Югозападен университет “Н. Рилски” в Благоевград и Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Координатор за ФНПП бе гл.ас. д-р Диана Цокова.

Дейностите по проекта включваха международни срещи и пътувания със силен академичен компонент, обмяна на опит, съвместни публикации и др. Един от основните продукти на проекта бе основаването на първото специализирано списание по Специална педагогика в България, издавано от Катедрата по специална педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”, което излиза вече осем години. Друго практическо измерение на проекта е създаването на фонд специализирана англоезична литература по проблемите на специалното образование и сродните науки. Оборудването на офис по проекта създаде и необходимата материална база за осъществяване на дейностите. В резултат на тригодишното партньорство се оформиха и предпоставките за следващ проект, който спечели грант отново в рамките на ТЕМПУС, непосредствено преди края на донорската програма за България. 

 

2. TEMPUS CME 03 521-97 “Pan- European Perspectives on Special Education: Bulgarian Initiative”

 

Вторият проект, финансиран от програмата ТЕМПУС, бе иницииран от ФНПП, продължи една година и разшири партньорството с включването на Скопски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, University of Macedonia in Thessaloniki- Greece и Gφteborg University- Sweden. Координатор за ФНПП бе доц. д-р Катя Дионисиева.

Проектът се фокусира върху създаването на възможности за разкриване на Център за европейски изследвания по специална педагогика и усилване на мултиплициращия ефект на успешно завършилия тригодишен проект, описан по- горе. Осъществиха се визити в университетите в Скопие, Brunel и Gφteborg, като се очерта пан- европейската перспектива по отношение разгръщането на предпоставките за интегрирано обучение на деца със специални педагогически нужди. Продължи финансирането на списанието по Специална педагогика и обогатяването на библиотечния фонд. Проектът завърши със семинар, на който формално бе оповестено разкриването на Центъра за европейски изследвания по специална педагогика.