V. ПАРТНЬОРИ

 Сред партньорите са 9 организации от седемте страни:

  • Четири от организациите са партньори от предходния проект – те са от Франция, Италия и Румъния.

  • Пет от организациите са нови, три от тях са бенефициенти и са от Унгария, Португалия и България, една от организациите е оценител и е от Германия и една е партньор от Дания – нейната задача е да даде допълнителна оценка на резултатите от проекта.

Всяка една от деветте организации в различна степен отговаря за проучването, адаптирането, оценката, трансфера и валоризацията на програмите и средствата, разработени по проекта.

 

 PROINNOVATION (Германия)
 

Става въпрос за консултант, чиято сфера на дейност е оценката на проекти и програми, продължаващото професионално обучение, повишаването на равния шанс за достъп до професиите на мъжете и жените, диалогът между различни култури, обучението на обучители.

Този консултант има много богат европейски и международен опит в работата по различни програми (EMPLOYEMENT NOW, ADAPT, EQUAL, TEMPUS).

 

KOFOEDS SKOLE (Дания)

KOFOEDS SKOLE в Копенхаген е автономна институция, която в своята дейност следва принципа за оказване на помощ с цел осигуряване на независимост (на лицата, които се подпомагат). Училището е създадено през 1928 г., базира се на християнските и демократичните ценности, изведени по времето на датското движение за достъп до висше образование за всички.

Основната цел на тази институция е справянето с изключването от социалния живот във всичките негови форми. Тя се ангажира с осигуряването на подслон, медицински грижи, юридическа помощ, професионална ориентация, обучение и включване в обществото на младежи и възрастни хора, които са изоставени или са рискова група по отношение на изключването от обществото.

В KOFOEDS SKOLE работят 150 служители (лекари, медицински сестри, преподаватели, съветници, специализирани работници и обучители).  Всяка година приемат 1000 човека.

В своята работа KOFOEDS SKOLE използва метод, наречен “помощ за самопомощ”, чиято цел е реконструирането и усилването на автономността и себеуважението на лицата, които са изключени от социалния живот, подобряването на социалната им ситуация и преутвърждаване на идентичността им. Училището разполага с програми за обучение на социални работници, които работят с млади хора в нужда. Училището е създало мрежа от центрове, които работят на същия принцип в Полша, Естония, Литва, Чехия, Армения и Украйна.

 

Le Groupement d’Intérêt Public - Formation et Insertion Professionnelles de l’Académie de Grenoble – GIP FIPAG (Франция)

Това сдружение има за цел:

  • Реализацията и развитието на продължаващото обучение в Академията в Гренобъл.

  • Организирането и увеличаването на дейностите, насочени към разгръщането и валоризацията на връзката между училището и практиката.

  • Осъществяване на необходимите действия в рамките на европейската стратегия за заетостта.

  • Организирането и увеличаването на дейностите, ориентирани към механизмите за интернационално обучение.

По-специално GIP FIPAG, чрез своя академичен център за продължаващо обучение (CAFOC), подготвя професионалисти в сферата на обучението за региона Rhône Alpes. Сдружението организира и провежда обучения за обучители, за управленски екипи, за отговарящите за обучението в предприятията, за разработващите изискванията в областта на обучението, за съветниците, които работят в приемащите звена. Обученията се организират съобразно потребностите на потребителите: в този смисъл обучението може да бъде индивидуализирано, организирано като редуване на теория и практика, интегрирано към самата работа, дистанционно (като се използват новите технологии за информация и комуникация).

Той като тази организация е експерт в областта на съветването, тя се занимава с анализи на системите за обучение и свързаната с тях проблематика. За тази цел провежда специализирани изследвания (теоретични и практични), чрез които подпомага организациите във вземането на решения.

Освен това организацията подпомага екипите, които работят в социалния и здравния сектор.

Организацията има изключително богат опит в почти всички международни програми. В рамките на  първоначалния проект тя е изпълнявала ролята на координатор и ръководител на проекта – функция, която продължава да осъществява и в настоящия проект. Тя ще координира валоризацията на резултатите в Европа и ще участва в качеството си на научен експерт.

 

Le GRETA Léman (Франция)

GRETA Léman е център за продължаващо обучение в департамента Haute Savoie (Източна Франция), който съществува повече от двадесет години. В своята твърде разнообразна дейност (индустриален сектор и сектор на услугите), центърът е упълномощен от структурите по места и службите по заетостта да обучава млади и възрастни хора за работа в здравния и социалния сектор и по-специално в професиите, свързани с оказването на помощ.

Центърът работи в тясно сътрудничество с френската администрация, с различни организации и структури, имащи отношение към здравния и социалния сектор.

В рамките на сегашния проект центърът продължава да изпълнява функцията си на научен експерт по отношение на оказването на помощ на изоставени възрастни хора. Центърът ще състави общия европейски документ, включващ оценка на актуалното състояние на проблема, изискванията по отношение на професията и обучението, програмите за обучение, които се отнасят до практиката по оказване на помощ (“помагащо взаимодействие”) на изоставени възрастни хора, ще подготви и  Кодексът за професионална етика и поведение. Центърът ще участва активно в организирането на обучението на обучители, което ще бъде пренесено в страните-бенефициенти по сегашния проект, в процеса на валоризация на резултатите във Франция и в разработването на нови средства за обучение в другите страни-партньори по проекта.

 

Le groupement d’initiative pour le développement local de IASI PARTENER (Румъния)

Сдружението представлява  консорциум от държавни и частни структури, които на местно и регионално ниво осигуряват разгръщането на социалните дейности.

Сдружението познава добре практиките и методите на обучение, адаптирани в контекста на румънската държава. То е успяло да реализира проучвания, в резултат от които е в състояние да предложи обучение в различни сектори, сред които здравеопазването и социалните дейности. Консорциумът има достатъчно дълъг опит в управлението на европейски проекти, особено в рамките на програмите PHARE и LEONARDO DA VINCI.

В рамките на настоящия проект сдружението продължава да изпълнява функциите си на ръководещ групата за управление. В допълнение сдружението ще състави общия европейски документ с изисквания за професията и обучението, както и програмите за обучение, които се отнасят до практиката по оказване на помощ (“помагащо взаимодействие”) на изоставени юноши. Заедно с това активно ще присъства в организирането на обучението на обучители в страните-бенефициенти по проекта, както и във валоризирането на резултатите в тези страни и в Румъния.

 

UNIVERSITE ALEXANDRA IOAN CUZA (AIC) (Румъния)

Създаден през 1864 г., това е най-старият университет в Румъния. Днес повече от 25 000 студенти се обучават в 14-те факултета.

В рамките на университета Факултетът по психология и науки за обучението е привлечен като партньор по проекта. Този факултет подготвя социалните работници и разполага с лаборатория за психологически изследвания в социалната област, призната в Румъния.

Факултетът вече е работил по европейските програми LEONARDO DA VINCI, SOCRATES и TEMPUS. Международната му дейност се изразява най-вече в работа в полето на психологическите изследвания в социалната област, ориентирани към групите в неравностойно положение.  

Университетът активно работи по осъвременяването на програмите си, за да отговорят на европейските изисквания. Той е бил партньор в рамките на първоначалния проект, в ролята си на експерт по отношение на университетското обучение на социалните работници. В настоящия проект участва в качеството си на научен експерт по отношение на оказването на помощ (“помагащо взаимодействие”) на изоставени деца. Университетът ще състави общия европейски документ с изисквания за професията и обучението, както и програмите за обучение, които се отнасят до практиката по оказване на помощ (“помагащо взаимодействие”) на изоставени деца. Заедно с това активно ще присъства в организирането на обучението на обучители в страните-бенефициенти по проекта, както и във валоризирането на резултатите в тези страни и в Румъния.

 

 L’UNIVERSITE DE PECS (UP) (Унгария)

Университетът е създаден през 1367 г. Днес 35 000 студенти се обучават в 10-те факултета.

Партньор по настоящия проект е Факултетът, който се занимава с обучението на възрастни хора и с развитието на човешките ресурси. Всяка година от този факултет излизат 5000 специалисти, най-вече такива, които са подготвени да работят като педагози и социални асистенти. Факултетът разполага с много добра материална база и модерно оборудване.

Факултетът има опит в работата по европейските програми LEONARDO DA VINCI и SOCRATES, в областта на подпомагането на професионалното обучение на възрастни и в обучението на обучители, които да работят с възрастни.

 

CASA PIA DE LISBOA (CPDL) (Португалия)

Тази държавна структура, пряко подчинена на Министерството на труда и социалната политика, е най-голямата институция в Португалия, която се занимава с осигуряването на подслон, обучението, образованието и включването в обществото на децата и юношите, които са изоставени или са рискови групи по отношение на социалното изключване.

В нея работят 1000 служители (преподаватели, психолози, педагози и др.). Всяка година приема 4500 млади хора.

Организацията разполага с програма за обучение на социални работници, които се занимават с оказването на помощ на изоставени лица. Програмата е организирана в сътрудничество с мрежа от сдружения, университети и организации, занимаващи се с професионално обучение.
 

 

UNIVERSITE DE SOFIA «St KLIMENT OHRIDSKI» (България)

Това е най-важният университет в България (15 факултета и 500 преподаватели). В рамките на университета Катедрата по социална педагогика и социално дело към Факултета по начална и предучилищна педагогика е привлечена като партньор по проекта. Тя разполага с програми за обучение на социални работници в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации от социалния сектор, по-голямата част от които са асоциирани партньори по проекта. Катедрата участва в междууниверситетката мрежа NETTLE, в която участват всички страни от Европейския съюз. Има опит в работата по европейски проекти, в рамките на програмите SOCRATES и TEMPUS.

ç back